20.12.2013

Usein kysytyt kysymykset 3: Miksi nykyiset linjat 195 ja 504 lakkautetaan?Blogissa on esitetty, että Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta kulkisi Länsimetron myötä vain linjat 551 ja 552. Linja 551 olisi uusi linja Tapiolan ja Pasilan välillä (katso blogipäivitys 27.11.). Se korvaisi nykyisenkaltaiset linjat 194, 195, 503, 504, 505 ja 506. Linja 552 säilyisi nykyisellään. Linja 506 jäisi liikennöimään välille Meilahti – Viikki, kun taas nykyisenkaltaiset linjat 194, 503, 504 ja 505 lakkautettaisiin. Linja 195 jäisi Tapiolan ja Espoonlahden väliseksi linjaksi.

Nykyisten linjojen 195 ja 504 lakkauttamisesta on esitetty blogissa paljon kritiikkiä ja kysymyksiä. Lakkauttaminen perustuu tavoitteeseen keskittää Tapiolan, Meilahden ja Pasilan väliset yhdelle linjalle, jolla tarjotaan tiheää ja tasavälistä palvelua laajalla liikennöintiajalla, kaikkina viikonpäivinä.

Linjan 195 osalta kritiikki on kohdistunut etenkin Latokasken yhteyksiin. Luonnoksissa on esitetty uutta linjaa 195, jonka reitti olisi Tapiolan ja Puolarmetsän välillä nykyisen linjan 195 reitin mukainen, mutta reitin loppuosa kulkisi Eestinlaakson ja Nöykkiön kautta Espoonlahteen. Latokaskelaisten huoli on kohdistunut pääasiassa Olarin, Puolarmetsän, Niittykummun, Tapiolan ja Meilahden yhteyksiin. Lisäksi on tuotu esille mm. koulumatkayhteyksien ja postiasioinnin hankaloitumista.

Latokasken yhteyksien lisäksi on kritisoitu Lehtisaaren ja Kuusisaaren Helsingin keskusta -yhteyksien muuttumista vaihdollisiksi.

Linjan 504 lakkauttamisen osalta ongelmaksi on koettu erityisesti Suur-Espoonlahden vaihdollisiksi muuttuvat yhteydet Meilahteen ja Pasilaan.

Linja 195

Nykyisin Latokaskea palvelevat linjat 42, 160 ja 195. Linjojen 42 ja 160 vuorotarjonta on ruuhka-aikoina hyvä, linja 195 kulkee 2-3 kertaa tunnissa. Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman luonnoksissa on esitetty linjoille 42 ja 160 jatkossakin tiheää palvelua ruuhka-aikoina sekä vuorovälien tihennystä päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi linjalta 160 poistetaan K-reittiosuus, mikä nopeuttaa matkantekoa Latokaskesta ja parantaa näin osaltaan tarjontaa nykyisestä. Linjan 160 reitti muuttuu kulkemaan Kuitinmäentien, Kalastajantien ja Suomenlahdentien kautta Matinkylään. Myös tämä reittimuutos on blogin kommenteissa nähty huononnuksena. Reitti voi olla hieman hitaampi metroasemalle mentäessä, mutta sieltä lähdettäessä ei tarvitse kiertää Piispansiltaa, jolloin reitti voi olla jopa nopeampi. Lisäksi reittimuutoksella voidaan saada lisää käyttäjiä linjalle 160, jolloin tiheämmille vuoroväleille on perusteita myös jatkossa.

Länsimetron myötä linja 160 ja metro yhdessä tarjoavat tiheävuoroväliset yhteydet Latokaskesta Helsingin lisäksi Niittykumpuun, Tapiolan urheilupuistoon ja Tapiolaan sekä Otaniemeen ja Keilaniemeen. Latokasken yhteydet Olariin perustuvat vaihtoon joko Kuitinmäentiellä (linja 543) tai Matinkylän terminaalissa (linjat 5, 31 ja 533). Latokaskesta voi myös kävellä tai mennä bussilla 42 Finnoontien varteen, josta linja 31 kulkee Olariin. Linjalle 195 pääsee vaihtamaan parhaiten linjalta 160 Nöykkiönkadulla.

Nykyisen linjan 195 kysyntä Latokaskessa on ollut hyvin pientä aamuruuhkan ulkopuolella. Myöskään matkat Latokaskeen linjalla 195 ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Tämän perusteella ei ole jatkossa enää perusteltua ajaa linjojen 42 ja 160 lisäksi Latokaskeen vielä kolmatta linjaa. Latokaskessa ei ole työpaikkoja tai vapaa-ajankohteita, jotka vetäisivät matkustajia Latokaskeen.

Meilahden ja Puolarmetsän yhteydet ovat herättäneet huolta latokaskelaisten keskuudessa. Meilahteen on keskittymässä jatkossa enemmän toimintoja ja sen merkitys työpaikka-alueena kasvaa. Tutkimme matkakorttiaineistosta matkoja, jotka tehdään Latokaskesta välille Lehtisaari-Hesperian puisto. Nämä matkat pitävät siis sisällään Meilahteen tehtävät matkat. Latokaskesta tehdään hyvin vähän matkoja välille Lehtisaari-Hesperian puisto, joten käyttäjämäärien puolesta ei ole perusteltua säilyttää vaihdotonta yhteyttä Meilahden alueelle. Puolarmetsän sairaalan toiminta tulee lakkaamaan, kun uusi, Jorvin yhteyteen rakennettava Espoon sairaala valmistuu.

Latokasken lähin posti on sijoittunut kaupallisten palveluiden yhteyteen Finnoontien varteen. Myös tämän yhteyden säilymisestä ollaan oltu huolissaan. Lähimpänä postia olevalla pysäkillä tehdään keskimäärin vain muutamia nousuja päivän aikana, joten tämäkään ei ole perusteltu syy säilyttää nykyisenkaltaista linjaa 195.

Espoon englanninkielinen opetustoiminta keskittyy jatkossa Suurpeltoon, jonne valmistuu Opinmäen koulu vuonna 2015. Olarin koulu ja lukio, joissa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, kerää myös oppilaita usealta suunnalta. Näihin kouluihin pääsee jatkossa erittäin kätevästi Matinkylän terminaalin kautta, josta on ruuhkassa luonnoksen perusteella 10 ja päiväaikaan 8 lähtöä tunnissa Suurpeltoon.

Vaikka linjan 195 lakkauttamisen myötä Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteydet Helsingin keskustaan muuttuvat vaihdollisiksi, ovat vaihtomahdollisuudet erinomaiset. Luonnoksen linjalta 551 voi vaihtaa Munkkiniemessä ratikkaan ja keskustaan ajaviin busseihin ja Otaniemessä metroon. Lisäksi linja 551 tuo tiheän, tasavälisen palvelun kaikkina viikonpäivinä.

Linja 504

Linjaa 504 on esitetty lakkautettavaksi, jolloin matkat Espoonlahdesta Meilahden ja Pasilan suuntaan muuttuisivat kahden vaihdon matkoiksi.

Nykyisin linja 504 palvelee Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Iivisniemen alueita tarjoamalla suoran yhteyden Keilaniemen, Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta Meilahteen ja siitä edelleen Pasilaan. Linjalle 504 voi vaihtaa muilta seutulinjoilta Länsiväylän varressa, jolloin se on tarjonnut yhden vaihdon yhteydet Meilahteen ja Pasilaan laajalle alueelle Etelä-Espoossa. Etenkin Ison Omenan ja Westendinaseman pysäkeiltä on paljon nousijoita linjalle 504 ja nämä pysäkit ovat itse asiassa linjan 504 vilkkaimmat yksittäiset pysäkit. Linjaa ajetaan vain ruuhka-aikoina ja linjalla on hyvin matkustajia aamuruuhkassa Helsinkiin päin. Aamuruuhkan matkustajamäärät Espooseen päin ja iltaruuhkassa matkustajamäärät molemmissa suunnissa ovat kuitenkin jääneet pienemmiksi.

Kun Länsimetro valmistuu, ei Länsiväylällä Matinkylän ja Westendinaseman välillä enää liikennöi seutubussit. Mikäli linja 504 jäisi liikennöimään myös Länsimetrotilanteessa, nykyisenkaltaiset vaihtomahdollisuudet muilta linjoilta poistuisivat. Ison Omenan tapauksessa vaihto vielä onnistuisi, mutta se edellyttäisi suurimmalla osalla matkustajista usean sadan metrin kävelymatkaa Ison Omenan eteläpäässä sijaitsevasta bussiterminaalista Länsiväylän varrelle. Westendinaseman kohdalle ei jäisi vaihtomahdollisuutta kuin Westendistä Tapiolaan kulkevalta liityntälinjalta.

Jos linja 504 säilytettäisiin Länsimetro-tilanteessa, vähenisi sen kysyntä nykyisestä, koska linjalle ei voisi vaihtaa sujuvasti muilta linjoilta. Vaihtomahdollisuuksien luomiseksi reitti tulisi muuttaa kulkemaan metroaseman kautta. Matinkylän terminaali ei ole rakenteeltaan läpiajettava, joten vaihdot tapahtuisivat katuverkon pysäkeillä. Matinkylän katuverkon ennakoidaan ruuhkautuvan, jolloin linjan 504 ajoaika kasvaisi vielä muutoinkin hitaamman reitin lisäksi nykyisestä.

Jos linja 504 säilytettäisiin Länsimetro-tilanteessa, olisi se parempi linjata Tapiolan terminaalin kautta.  Tällöin linja tarjoaisi hyvän vaihtomahdollisuuden kaikkien Tapiolaan päättyvien linjojen kanssa ja vaihtoyhteys myös metron kanssa olisi hyvä. Tämä reitti kuitenkin hidastaisi nykyistä linjaa 504 selkeästi.

Länsimetron myötä pyritään kehittämään vahvoja ja selkeitä joukkoliikenteen yhteyskäytäviä.
Linjaa 504 ei nähdä vuorovälien ja liikennöintiaikojen puolesta hyvänä linjana, kun siirrytään metron liityntälinjastoon. Sitä ei myöskään nähdä kehittämiskelpoisena johtuen pitkästä reitistä ja ajoajasta sekä epätasaisesta kysynnästä.  Pitkästä reitistä ja ajoajasta johtuen linjan liikennöinti tiheästi ja läpi päivän tulisi kalliiksi ja olisi osaltaan päällekkäistä palvelua metron ja Espoonlahden liityntälinjojen kanssa.

Yhteenveto

Suunnittelussa on arvioitu paremmaksi keskittää Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Meilahden kautta kulkeva palvelu yhdelle hyvän palvelutason linjalle kuin tehdä useita heikomman palvelutason linjoja, joita on lisäksi vaikea tahdistaa yhteisellä osuudella. Lähtökohtaisesti parempana on pidetty ratkaisua, jossa asuinalueilta on hyvät liityntäyhteydet metroon ja vähemmän kysytyt yhteysvälit ovat vaihdollisia. Vaihtoehtona tälle olisi tarjota heikommat liityntäyhteydet metroon ja heikompia suoria yhteyksiä vähemmän kysytyillä yhteysväleillä. Hyvä liityntäyhteys metroasemalle tarkoittaa hyviä vaihtomahdollisuuksia metron lisäksi useille muille linjoille.

Metron myötä bussiliikenteen kustannuksista tulee saada säästöjä. Tämän vuoksi suunnittelussa on pyritty kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja tarjontaa on vähennetty vähemmän kysytyiltä yhteysväleiltä ja keskitytty parantamaan suuremman kysynnän yhteysvälien tarjontaa.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman suunnittelutiimi toivottaa kaikille blogin lukijoille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!  

38 kommenttia:

 1. Hienosti perusteltu. Nyt minusta 195 voisi olla ruuhka-ajan linja Latokaski-Olari-Niittykumpu-Tapiola (M) ja 504 Kivenlahti-Espoonlahti-Martinsillantie-Kuitinmäentie-Finnevikinsilta-Kalastajantie-Piispansilta-Merituulentie-Tapiola. Tässä Espoonlahteen tulee hyvät Tapiolan yhteydet ja Latokaskessa ruuhka-aikoisin saadaan helpotusta koululaisille ja työmatkalaisille. 195 vuoroväli voisi 15min ruuhkahuippuina ja 30min hiljaisempina ruuhka-aikoina. 504 10min ruuhkahuippuina ja 23min hiljaisempina ruuhka-aikoina ja hiljaisina aikoina 35min

  VastaaPoista
 2. Tuli muuten mieleen, että voisiko Olarin liityntälinjat olla 16: Henttaa-Lillhemtintie-Suurpellon puistokatu-Ylismäentie-Uuskartanontie-Ruomelantie-Kuunkehrä-Olarinkatu-Piispansilta-Suomenlahdentie-Holmanmäki 9: Puolarmetsä-Friisinkalliontie-Kuunsilta-Olarinkatu-Piispansilta-Nuottaniemi-Kalastajamäki-Friisilänaukio 121: Friisilänaukio-Kuitinmäentie-Friisinkalliontie-Kuunsilta-Ruomelantie-Uuskartanontie-Merituulentie-Nittykumpu (M)? Tässä olisi hyvät yhteydet kaikkialta Olarista lähimmälle metroasemalle!

  VastaaPoista
 3. Kulkiessani töihin Munkkiniemeen Latokaskesta on bussi 195 aina lähes täynnä. Miten edes voidaan seurata sitä missä henkilö jää bussin kyydissä pois?
  Täältä Latokaskesta on nykyään suht hyvät liikenneyhteydet niin Helsingin suuntaan kuin Espoon sisäisesti. Metrouudistuksen myötä alueemme liikenneyhteydet supistuvat, ja erityisesti poikittaisliikenne hankaloituu oleellisesti nykyisestäänkin ja siten vaikuttavat alueen houkuttelevuuteen tulevaisuudessa. Vaihdolliset yhteydet kohtuullisen lähellä olevien alueiden palveluihin (kuten Olariin) eivät houkuttele, koska matkat kestävät pitkään ja ovat vaihtojen takia vaivalloisia.

  HSL:n vastauksen mukaan Puolarmetsän sairaalaa ollaan lakkauttamassa ja tämän vuoksi yhteydet sinne lopetetaan. Ihmettelen millä perusteella suorat yhteydet lopetetaan kun perusteena käytettty Espoon uusi sairaala todennäköisesti valmistuu metroa myöhemmin?

  Miksi uusi 195 ei voisi ajaa Puolarmetsän- ja Finnoontien risteyksestä Finnoontietä Nöykkiönkadulle ja siitä edelleen Espoonlahteen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Metrouudistuksen luonnoksien perusteella Latokaskesta olisi ruuhka-aikoina 10 minuutin sekä päivä- ja iltaliikenteessä 15 minuutin vuoroväli Espoon keskukseen, Espoonlahteen ja Matinkylään. Pientaloalueelle tämä on suhteellisen hyvä tarjonta.

   Ison omena ja sen ympäristö tulee jatkossa kehittymään yksityisten ja julkisten palvelujen puolesta nykyisestä. Tämän vuoksi on perustellumpaa tarjota Matinkylään tiheämmät yhteydet.

   Puolarmetsän merkitys tulee vähenemään ja sen toiminta lakkaa kokonaan näillä näkymin tämän vuosikymmenen aikana. Puolarmetsään tarjotaan edelleen yhteyksiä, mutta ei Latokaskesta.

   Poista
 4. Sisänen linja edes tulla lehtisaareen , kun ei raitiolinja kulje yöllä kovinkaa myöhään ja on todella hidas. Elielinaukio olisi kiva päästä täältä tai kamppiin suoraan ilman vaihtoja

  VastaaPoista
 5. Jatkakaa linja 24 seurasaaresta Lehtisaareen ?

  VastaaPoista
 6. Linja 14 voisi lähteä Lehtisaaresta , kun linja 39 korvaa sen aika hyvin nyt

  VastaaPoista
 7. Nyt kun on tuo kallis metro rakenteilla ja bussiliikenteestä pitää säästä ...niin tuli vaan mieleen että säästettäis tosi paljon jos kaikki Espoon bussit lopetettais ja vaan metro kulkis. Eli jos pystyt kävelemään metrolle pääset johonkin....

  VastaaPoista
 8. Kuten tässäkin artikkelissa todetaan, jatkossa ei ole Länsiväylällä liikennettä välillä Matinkylä-Westendinasema, ja vaihtaminen poikittaisliikenteen seutubusseihin ei siten onnistu. Tässä artikkelissa perustellaan 504:n lakkauttamista, mutta sama ongelma koskee myös koko seudun liikenteen tähtilinjaa 550:stä.

  Tällä linjalla kulkevat lukuisat länsiespoolaiset joutuvat jatkossa vaihtamaan parin pysäkinvälin ajaksi metroon. Itse metrolla ajelu ei vie kauaa, mutta jokainen ymmärtää, että kaksi tasonvaihtoa tekee väistmättä lisää noin vartin muutenkin pitkiin matka-aikoihin. Ja kun todellisuudessa bussi - metro - bussi kombinaatio ei ikinä toteudu 0 minuutin odotusajoilla, vaan päinvastoin odotusta voi tulla lähtevään bussiin helposti 15 minuuttia, niin todellisuudessa puhutaan siis 20-30 minuutin lisäajasta runkolinjalla 550 matkustaville. 550 on muutenkin hidas, joten onko tämä kohtuullista? Mahtaako vaikuttaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuteen? Onko asialle tarkoitus tehdä jotain?

  Samalla voisi kysyä, siirretäänkö 550 mahdollisesti lähtemään Tapiolasta, kun ei sinne Westendistä kukaan kuitenkaan pääse? Vai asuuko Westendissä niin tärkeitä ihmisiä, ettei se sovi? Länsi-Éspoon tuskaa helpottaisi, jos 550 lähtisikin Matinkylän metrolta, jolloin samat liityntälinjat toisivat siihen.

  Vielä 195:een liittyen, HSL varmaan tietää, että matkustajia on vähän siksi, että linjan ajoaika heittää todella pahasti (jopa 15 min myöhästyksiä ja toisaalta usean minuutin etukäteisiä ohituksia) ja vuoroväli on niin pitkä, että sen varaan ei oikein voi paljoa laskea. No tämä liittyy tekstissäkin mainittuun heikon palvelutason linjan ongelmallisuuteen, mutta kun linja nytkin on surkea, on hieman epäreilua väittää, että käyttöä ei olisi. Esim. meidän poika kävisi sillä harrastuksessa, mutta syksyn aikana kun on useamman kerran kokeiltu bussia auton sijaan, on bussi tullut noin joka toinen kerta ja muilla kerroilla on sitten kuitenkin jouduttu kiirehtimään autolle (ja myöhästytty). Kyseessä siis vain muutama pysäkki päättärin jälkeen oleva piste, eli auto ei voi olla niin paljoa myöhässä, jo se on ylipäätään ko. vuoroa tullut ajamaan. Tai sitten Latokaskeen päin tuleva auto on niin pahasti myöhässä, että edes päättärille varattu tasausaika (joka näytättäisi 195:llä olevan usein aika pitkä, juuri kyseisen vuoron osalta en tiedä) ei ole riittänyt.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjaa 550 ei voi päättää Tapiolaan infrastruktuurista johtuen. Täten se ajetaan nykyiseen tapaan Westendin asemalle, jossa on hyvät tilat runkolinjan päätepysäkiksi.

   Laskelmat lisäajasta ovat hieman liioiteltuja. Jos mietitään, että tällä hetkellä voi vaihtaa seutulinjalta linjalle 550 Westendin asemalla ja metron myötä sama vaihto tapahtuisi siten, että Matinkylässä tapahtuisi vaihto liityntälinjalta metroon, jolla jatketaan Otaniemeen, jossa vaihto linjalle 550. Nykymuotoon verrattuna tulee siis yksi vaihto enemmän sekä metroon liittyvät tasonvaihdot, mutta vastineeksi säästyy ajoaika Matinkylän ja Westendin aseman välillä sekä ajoaika Westendin aseman ja Otaniemen välillä. Lisäksi, koska liityntälinjojen vuorovälit ovat jopa nykyisiä seutulinjoja tiheämmät etenkin ruuhka-ajan ulkopuolella, helpottaa se vaihtojen tekemistä entisestään. Metron tasonvaihdoissa menee aikaa noin 2-3 minuuttia asemasta riippuen ja odotusajat ovat etenkin ruuhka-aikana lähes olemattomat, koska sekä metro että linja 550 liikennöivät erittäin tiheästi.

   Poista
 9. Voisiko Olarin liityntäyhteydet olla seuraavat?
  6 Puolarmetsä-Kuitinmäki-Olarinkatu-Matinkylä (M)-Nuottaniemi-Kalastajamäki-Friisilänaukio
  16 Henttaa-Ylismäentie-Ruomelantie-Kuunkehrä-Olarinkatu-Matinkylä (M)-Suomenlahdentie-Tiistilä-Holmanmäki
  121 Friisilänaukio-Friisinkalliontie-Kuitinmäki-Ruomelantie-Uuskartanontie-Merituulentie-Niittykumpu (M)
  122N Holmanmäki-Nuottaniemi-Matinkylä (M)-Kuitinmäki-Kuunkehrä-Ruomelantie-Henttaa-Kokinkyläntie-Mankkaa (yö)
  Tässä olisi aika palvelevat selkeät ja luontevat yhteydet lähimmälle asemalle.

  VastaaPoista
 10. Tuohon 195:een liittyen Puolarmetsän sairaala tulee toimimaan Jorvin sairaalan väistösairaalana sen torniosastojen peruskorjauksen aikana. Länsiväylän mukaan kestänee useita vuosia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä, mutta merkitys tulee vähenemään nykyisestä. Luonnoksissa linjan 195 kaltainen linja jäisi edelleen palvelemaan Puolarmetsää, sen lähtöpaikka ei vain olisi Latokaski.

   Poista
  2. Jos esillä ovat ne perustelut jolla HSL siirtää bussin 195 pois Latokasken alueelta niin voi todeta että päätökset on tehty virheellisin perustein:
   1) Ensiksikin totean, että kaikista julki tulleista linjastoesityksistä puuttuvat laskelmat siitä, mitä todelliset matka-ajat tulevat olemaan. On vaikea arvioida sitä, miten paljon aikaa liikkumiseen jatkossa kuluu jos ei HSL julkista laskelmia. Mitkä ovat todelliset matkustusajat a) Latokaskesta Tapiolaan bussi-metro -vaihtoehdolla? Entä Latokaskesta Kamppiin? Linjojen kierrosaikoja koskevista laskelmista saa sen käsityksen että matkustusaika tulee pitenemään nykyisestä nimenomaan välillä Latokaski - Matinkylä joka lisäisi matkustukseen käytettävää kokonaisaikaa.
   2) HSL on perustellut linjan 195 siirtämistä pois Latokaskesta sillä, että "Latokaskessa ei ole työpaikkoja tai vapaa-ajankohteita, jotka vetäisivät matkustajia Latokaskeen". Tämä ei ole perusteluna pätevä siksi, koska HSL ei ota huomioon Espoon kaupungin kaavoitussuunnitelmia, jossa Latokaskenniitylle on tulossa lisää pientaloasumista ja urheilu- ja virkistyspalveluja Espoolaisten käyttöön. Jo nyt alueemme kautta kulkee jatkuvasti paranevat hiihtoladut Espoon keskuspuistossa sekä kesäaikaan merkityt suunnistusreitit. Tärkein perustelu on kuitenkin se, että Latokaskelaisten asukkaiden on päästävä täältä asuinalueelta myös pois.
   3) Kuten jo muutkin blogin lukijat ovat todenneet, HSL:n väite siitä, että "Puolarmetsän sairaalan toimita tulee lakkaamaan, kun uusi, Jorvin yhteyteen rakennettava Espoon sairaala valmistuu" on virheellinen. Länsiväylä -lehdessä on kirjoitus 18.9.2013 jossa kerrotaan näin: "Sisäilmaongelmien kanssa painivan Puolarmetsän sairaalan elinaikaa jatketaan viiden miljoonan euron korjauksilla. Sairaalan nykyiset toiminnot siirtyvät vuonna 2016 valmistuviin Espoon sairaalan ja Matinkylän palvelutorille. Kiinteistöä aiotaan kuitenkin käyttää peruskorjattavan Husin Jorvin sairaalan potilasosastojen väistötiloina 2016-2019. Korjauksilla parannetaan muun muassa ilmastointia ja uusitaan ikkunoita". Miten HSL perustelee linjan lakkauttamista Latokaskessa asuville ja Puolarmetsässä työskenteleville henkilöille?
   4) HSL ilmoittaa perusteluissaan 195 bussin lakkauttamisesta myös seuraavaa: "Lähimpänä (Malminmäen) postia olevalla pysäkillä tehdään keskimäärin vain muutamia nousuja päivän aikana, joten tämäkään ei ole perusteltu syy säilyttää nykyisenkaltaista linjaa 195". Viittaan aiempaan Latokaski -seuran julkaisemaan blogikirjoitukseen, että Malminmäen posti on latokaskelaisten asukkaiden virallinen posti, johon kaikki postilähetykset tulevat mitä ei jaeta postilaatikkoihin. Syy siihen miksi kyseistä pysäkkiä ei käytetä johtuu siitä, että se sijaitsee liian kaukana postista (kaupasta). Ruokakaupassa asioimiseksi pysäkin tulee olla lähellä kauppaa, jotta tavaroiden kantaminen ei tule mahdottomaksi. Nyt pysäkille joutuu kulkemaan kaksien liikennevalojen kautta mikä tavaroiden kanssa liikkuvalle on vaikeaa. Pysäkillä ei ole myöskään katosta, jolloin tavaroita ei voi kantaa sateessa pysäkille kastumaan. Lisäksi pysäkiltä puuttuu pysäkkikohtainen aikataulu, josta näkee milloin bussi on tulossa. Matka-ajan oma arvioiminen sen perusteella milloin se on lähtenyt Tapiolasta ei ole riittävän luotettavaa. Koska bussin vuoroväli saattaa olla 30 min voi käydä niin, että pahimmillaan voi joutua odottamaan seuraavaa bussia pysäkillä jopa melkein 30 min. Bussin ajoajoista tarvittaisiin postille taulu, josta bussin ajoajat näkyisivät. Tällä perusteella totean, että pysäkin käytön vähäisyys ei ole bussilinjan vika vaan ongelma on pysäkissä. Tästä syystä HSL:n perustelu ei ole tältäkään osin pätevä.

   Poista
  3. Lisään tekstiä edelliseen kirjoitukseen koska kaikki sanottava ei mahtunut yhteen kirjotukseen:
   5) HSL tarjoaa Töölöön matkustaville 195 linjan sijaan vaihtoyhteyttä 551 Tapiolasta Munkkiniemeen. Latokaskesta matkustaville tämä tarkoittaisi seuraavaa: Latokaski-Matinkylä, 160M - Matinkylä-Tapiola, Metro, Tapiola-Munkkiniemi, 551 ja Munkkiniemi-Töölö, raitiovaunu 4 (tai muita busseja). Jokainen ymmärtää, ettei tällainen ratkaisu julkisessa liikenteessä toimi. Kukaan ei matkusta noin 20 kilometrin matkaa neljällä eri kulkuneuvolla. Tämä ei siis ole mikään vaihtoehto bussilinjalle 195, joka nyt kulkee ilman vaihtoja reitillä Latokaski-Tapiola-Kuusisaari-Munkkiniemi-Töölö. Haluan vastauksen HSL:n taholta miten tämän reitin varrelta aiotaan turvata Latokaskelaisten liikkumismahdollisuudet julkisilla kulkuneuvoilla vähintään samassa ajassa kuin nykyisillä kulkuyhteyksillä on mahdollista?
   6) Julkisen liikenteen kilpailukyvyn rajana tulee pitää sitä aikaa, jonka saman matkan voi kulkea polkypyörällä. (Ottaen huomioon että polkupyörällä liikkuminen ei ole kaikille ihmisille eikä kaikkina vuodenaikoina mahdollista.) Tällä hetkellä tilanne latokaskelaisten kannalta on sellainen, että matkan Espoonlahteen, jossa on kaupunkilaisten terveyspalvelut, röntgen ja hammashoito pääsee Latokaskesta nopeammin polkupyörällä kuin julkisilla kulkuvälineillä (joka tällä hetkellä on bussi 42). Pitkä matka-aika julkisilla johtuu siitä, että linja 42 kiertää Ala-Kivenlahden kautta, joka hidastaa merkittävästi Latokaskelaisten matkaa Espoonlahteen. Milloin HSL perustaa bussilinjan, jolla pääsee suorinta reittiä Latokaskesta Nöykkiönkatua edeten Espoonlahteen? Kehittämisehdotuksena esitän, että tämä voisi olla nykyinen linja 195, jonka päätepysäkki siirrettäisiin Latokaskesta Espoonlahteen. Tällä tavalla matkustusmääriä linjan Latokasken päässä voitaisiin kasvattaa.
   7) Bussilinjan 195 lakkauttamisen jälkeen ei Nöykkiönkadulla välillä Latokaski-Finnoontie liikennöisi yhtään bussilinjaa. Millä sen osuuden varrella asuvat ihmiset kulkevat HSL:n suunnitelmien mukaan jatkossa?

   Poista
 11. Latokasken asukkaat ovat kokeneet linjan 160 luonnoksen Kuitinmäentietä pitkin huononnuksena koska se pidentää yksinkertaisesti matka-aikaa/työmatkaa Helsinkiin päin. Latokaskesta olisi mahdollisuus toteuttaa myös nopeampi yhteys ja tämä suunniteltu hitaampi yhteys harmittaa alueen asukkaita. Asukkaat ovat toivoneet ainakin ruuhka-aikoina suoraa ja nopeaa liityntälinjaa metrolle. Aiemmista postauksista näyttää käyvän ilmi että tämä on myös Latokaski-seuran toivomus. Olisiko mahdollista toteuttaa muutama suora liityntäyhteys metrolle Latokaskesta ruuhka-aikoina?

  VastaaPoista
 12. Kiitos HSL! Uusien liikennöintisuunnitelmienne seurauksena perheemme tarvitsee enää miettiä vastaus seuraavaan pieneen kysymykseen: Ostaako kaksi uutta henkilöautoa perheemme käyttöön (nyt olemme pärjänneet mainiosti yhdellä, esim. työmatkat olemme hoitaneet lähes täysin julkisella liikenteellä) vai laittaako kotimme Latokaskessa myyntiin ja muuttaa jonnekin missä julkinen liikenne myös tulevaisuudessa toimii. Mitä asuinalueita suosittelisitte?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Espoon Sepänkylää en suosittele. Ei minkäänlaista talvikunnossa pitoa. Lähimmille bussipysäkeille 700m-1km matka ja sen joutuu tarpomaan metrin hangessa. Lähimmät pysäkit kuriinniitty, kauniainen ja sitten sepänkylästä menee vaan joku poikittais linja leppävaaraan ja 109 tiettyyn pisteeseen asti Helsinkiin ja sen jälkeen linjatyssää Tapiolaan. Siihen 1km matkaan lumessa meni sen verran paljon aikaa, että piti muuttaa pois alueelle jossa oikeesti aurataan jalkakäytävätkin eikä autotien lumia jalkakäytävälle.

   Poista
  2. siis 109 tyssää metron alettua Tapiolaan ja sen jälkeen on luotettava ikävä kyllä junaan Kauniaisten kautta.. Säälin vanhoja naapureita, kun 109 tällä hetkellä menee 25min Helsinkiin parhaimmillaan ja nyt metrossa tulee lisävaihto tilalle.

   Poista
  3. Meidän perheeltä myös "kiitos" HSL:lle! Joudumme ostamaan toisen auton.

   Poista
 13. Jos liityntäbusseille tehdään uusia pysäkkejä tulevaisuudessa toivoisin niille paremman sijoittelun. Ihan naurettavaa lisää busseja ja silti ei suunnitella pysäkkejä jonne olisi vaivaton vaihto ja ei tarvisi odottaa sitä 5-10min valoissa ennen kun pääset tien yli ja bussi tulisi sen 5min päästä ja seuraava 20-60min päästä jos myöhästyt. Esimerkki ei liikenne valojen viereen vaan jalanylityskohdan viereen ilman valoja, ei heti liikenneympyrän viereen ja mieluiten vastakkain toisiaan pysäkki parit ei niin, että toisella puolella pysäkit on alle 100-300mm välein ja toisella puolella saa suunnilleen kävellä melkeen kilsan ennen kun toinen osuu kohdalle. Jo nyt ennen uudistettua linjastoa vaikea saada vaihtoja toteutumaan, kun on n. 3min aikaa ylittää tie ja et pääse yli koska risteys on täynnä autoja joilla virheät valot. Tyyliin itsesi tarvisi vain kerran ylitää tie koska vaihto ei ole samalta puolen pysäkkiä vaan toiselta puolelta tietä ja risteyksestä poikki suuntaan eikä suoraan niin kun bussi josta jäit pois. Joskus bussien lähtöajat eri pysäkeiltä on n. 1-3min välein toisistaan ja jos yksi bussi ennen itseäsi pysäytetään heti liikenneympyrän jälkeen tulevalta pysäkiltä ja liuskalla ei ole tilaa toiselle bussille bussin on pakko jatkaa matkaa ettei tuki liikenneympyrää johon ei saa pysähtyä. Outo myös laittaa pysäkkejä heti mutkaan ja sitten siinä ennen mutkaa oisi 4km suora josta ois helpompi pysäyttää bussi varsinkin aikaa jolloin ei tule muita busseja ja jos siinä on puska et nää bussias ja se menee ohi ellei jää risteykseen valoihin..

  VastaaPoista
 14. Linjan 504 lopetuksessa todetaan että Matinkylän alueen liikenteen ruuhkautuminen hidastaisi vuoroa. Matkustajalle lienee aivan sama seisooko ruuhkassa liityntäliikenteen bussissa vai linjalla 504. Peruste siis ontuu. Toisaalla väitetään että matkustajamäärä laskee, mutta todellinen pelko lienee että matkustajamäärä kasvaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Länsi-Espoosta tulevat liityntälinjat käyttävät Matinkylään tullessa Suomenlahdentietä tai ajavat Länsiväylältä suoraan Markkinakadun kautta terminaaliin. Osa vuoroista kulkee terminaalista lähtiessä Piispansillan kautta, jolla voi esiintyä ruuhkautumista

   Poista
 15. Voisiko 160 ohjata nopeinta reittiä metrolle (olisiko se sitten länsiväylä) ja 161 olisi se linja joka mahdollistaa pääsyn Suomenojan kauppakeskuksiin.

  Tosin jo nyt on aamulla Nöykiönkadulta 10-20 min jono Länsiväylälle ja jonon pää ulottuu tunnelin pohjoisenpään puolelle n. aamu klo 8 aikaan. Monet asukkaat vievät lapset Nöykkiön kouluihin ja tarhoihin samanaikaisesti.

  Aamulla merituulentietä ajattaessa Suomenojan kiertoliittymä ruuhkautuu pahoin, kun autot jonottavat Länsiväylälle. Tämä ruuhka tulee vain pehenemaan kun Suomenojan eteläistä aletaan rakentamaan.

  Omalla autolla olen joskus aamulla klo 8 aikaan laskenut, että ajoaika Nöykkiönkadulta Otaneimeen on pahimmillaan 50min, josta pahimmillaan ollu miltei 30min odotusta että päsee länsiväylälle. Busseille pitäisi luoda etuoikeuskaistat, kun nämä jonot vain kasvavat joka vuosi.

  VastaaPoista
 16. Poikittaisliikenne Espoosta toimii erittäin huonosti ja pelkäänpä tilanteen vain pahenevan. Mikäli osasin tulkita reittikarttoja, 194:n lakkauttamisen myötä P-Tapiolasta on turha haaveilla kulkevansa julkisilla Munkkiniemeen, Meilahteen, Töölöön, Pasilaan... Tähä mennessäkin esimerkiksi matka Vallilaan on kestänyt julkisilla yli 2 kertaa sen mitä yksityisautolla. Järkevää? Ruuhkat lisääntyvät.

  VastaaPoista
 17. Tähän saakka on päässyt Kivenlahdesta töihin Meilahden sairaalaan arkiaamuisin suoraan yhdellä bussilla. Nyt jatkossa 2:lla bussilla+metrolla eli aikaa menee noin 1,5 tuntia kaikki vaihdot huomioiden. Vuorotyöläisen "unelma" ! Yövuoron jälkeen ei tiedä mihin joutuu, kun nukahtaa johonkin liikennevälineeseen.

  VastaaPoista
 18. En voi mitenkään ymmärtää linjan 504 lakkauttamista, varsinkin kun vielä jokunen vuosi sitten sanottiin että linjaa ei missään tapauksessa lakkauteta. En ymmärrä, että metron tulon myötä saa varata paljon enemmän aikaa työmatkoihin, metro hyödyttää heitä jotka asuvat asemien välittömässä läheisyydessä. Järkyttää koko metro, tähän asti on perheemme pärjännyt (Laurinlahdessa) oikein hyvin ilman omaa autoa, mutta nyt menee hankalaksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin ensin siis Laurinlahdesta/Kivenlahdesta Matinkylään ja siitä metroon, joka ajallisesti kestää kauan. Sen jälkeen vielä Kampista vaihto Meilahteen. Mitenhän vaihdot onnistuvat...

   Poista
 19. Ensinnäkin linja 160: Latokaskesta tarvittaisiin edes muutama ruuhkavuoro suoraan Länsiväylää pitkin Matinkylään, ilman Martinsillantien kiemurteluja.

  Sitten 195: Sen paluureitillä Latokaskeen on Espoon puolella esim. Otaniemessä ollut tähän saakka erittäin hankala arvioida bussin oletettua saapumisaikaa, koska se heittää usein jo siinä vaiheessa 10-20 minuutilla. Malminmäen katoksettomalla pysäkillä, jolla ei ole edes pysäkkikohtaista aikataulua, heitto on tätäkin suurempi. Ei ihme, ettei ko. pysäkiltä ole kuin muutamia nousuja päivässä. Käyttöä varmasti olisi, jos bussin saapumisajasta olisi saatavilla parempi arvio.

  Kun Espoon englanninkielinen opetus ollaan keskittämässä Suurpellon alueelle Opinmäkeen v. 2015 lähtien, oletetaanko pikkukoululaistenkin vaihtavan aamuin illoin "kätevästi" bussia Matinkylässä? Kouluun on tulossa 500 oppilasta ympäri Espoota (mitoitettu tuhannelle oppilaalle). 195 on tässäkin mielessä tärkeä poikittaislinja, jota ei tulisi lakkauttaa.

  VastaaPoista
 20. Nimenomaan, itse käyttäisin 195 bussia ja sille olisi perheellämme tarvetta, mutta linja tulee pysäkeille hyvin vaihtelevasti , jolloin ei aina ole mahdollisuutta ole ottaa sitä riskiä, jos harvalla vuorovälillä kulkeva linja-auto onkin myöhässä 15 min. tai vuoro on jäänyt välistä. NImenomaan tällaiset linjat, joilla on erilainen reitti, palvelevat kaikkein vähäosaisimpia, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää autoa.

  VastaaPoista
 21. Latokaskesta käy lapsia Olarin steinerkoulussa ja bussinvaihdot ovat hyvin vaarallisia pienille koululaisille. Ehdottomasti linjan 195 säilyttäminen palvelee niitä, jotka eivät pysty puoliaan pitämään: koululaisia tai Puolarmetsän sairaalaan menijöitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linja 195 ei suoraan palvele Suurpellon uutta koulua. Suurpeltoon on järjestetty koulumatkojenkin vuoksi hyvät yhteydet Matinkylästä, Leppävaarasta ja Kauniaisten suunnasta. Lisäksi kun katuyhteys Suurpellon ja Kuurinniityn välillä toteutuu, voidaan linja 118 jatkaa Espoon keskukseen, jolloin Espoon keskuksen ja Suurpellon välille tulee hyvä yhteys.

   Linja 195 on pitkä linja, jolla esiintyy paljon vaihtelua ajoajoissa mm. muun liikenteen, sääolosuhteiden tai matkustajamäärien vaihteluiden vuoksi.

   Steiner-kouluihin tullaan laajoilta alueilta harvan kouluverkon vuoksi ja kysyntä on pientä. Tämän vuoksi ei voida tarjota vaihdottomia yhteyksiä kaikkialta.

   Poista
 22. Latokasken asukkaiden puolesta. Suora bussiyhteys työpaikalle Orionille oli yksi kriteeri asuinpaikan valinnalle 10 vuotta sitten. Jatkossa bussilla Matinkylään ja metrolla urhelupuistolle, mikä ei kuulosta kovin pahalta. Aiempien kommenttien mukaan bussit saattavat juuttua aamuruuhkaan Nöykkiönkadun päässä tai Suomenojan ympyrässä. Jos näin käy, niin työmatka kestää huomattavasti pidempään. Nykyinen suora yhteys ei ole ruuhkista kärsinyt välillä Latokaski-Tapiolan urheilupuisto. Sama yhteys toimii koululaisille Olariin ja jos reitti muutetaan kulkemaan Suurpellon ohi, niin myös sinne ja urheilupuiston harrastuksiin. Tapiolan urheilupuistosta reitti voisi jatkua Otaniemeen (tai Tapiolaan) työpaikkoihin, opiskelupaikkoihin ja mahdollisuuteen vaihtaa bussia kohti munkkiniemeä. Kun bussin päätepysäkki olisi Otaniemessä tai Tapiolassa, niin sen aikatauluunkin voisi luottaa. Linjaa voisi miettiä edes ruuhka-ajaksi tai harvavälisemmäksi. Tai niin, että joka toinen bussi Latokaskeen Finnoontien kautta ja joka toinen Espoonlahteen Eestinlaakson kautta (korvaisi osittain linjan 125).

  VastaaPoista
 23. Kun 195 lakkautetaan, niin lakkautetaanko samalla myös 195N-tunnuksella kulkenut yöliikenne? Millä korvataan Munkkinienen, Kuusisaaren, Lehtisaaren, Otaniemen, Tapiolan ja Olarin suuntaan? Kuulemma esim. Otaniemen asukkeja saattaa olla liikkeellä ajoittain varsin myöhäänkin... kulkeeko yöliikenne Otaniemeen jatkossa enää Teekkarikylän kautta?

  VastaaPoista
 24. Olen erittäin pettynyt linjan 195 lakkautukseen. Se on tosiaan ainoa linja, jolla pääsee Lehtisaaresta järkevästi oikein yhtään minnekään. Muut linjat muun muassa lakkaavat kulkemisen viikonloppuisin ja illalla - ja linja tai 194N onkin ainoa yölinja alueella - ja tosiaan ainoa suora yhteys keskustaan. Lehtisaaressa ja lähialueella on Helsingiksi melko huonot yhteydet ja on käsittämätöntä, että nähdään oikeutetuksi heikentää niitä entisestään. Matka-ajat ovat Helsingissä pitkiä ja 195 onkin ollut niitä harvoja linjoja, joilla matka-aika on kohtuullinen vähän vajaa 30 minuuttia. Jos täältä lähtee mihinkään muualle ja joutuu vaihtamaan, matka-aika on helposti 50 minuuttia. Voi kuulostaa vähältä, mutta Lehtisaari ei ole käytännössä kovin kaukana keskustasta. Nämä paljon puhutut runsaat vaihtoyhteydet eivät siis paljon lohduta, sillä ne tulevat käytännössä lisäämään matka-aikaan noin 10 minuuttia. Kyllä 195 on voinut koko ajan vaihtaa, mutta vaihtojen välttäminen on kannattavaa. Alueella asuu paljon vanhuksia ja myös lapsiperheitä. Esimerkiksi heille monista vaihdosta bussista toiseen on vain haittaa. Entä miten järjestyvät yövuorot? Lehtisaaresta lähimmille metropysäkeille on noin 2 kilometriä. Ei voida puhua lähiliikenteestä sellaisilla etäisyyksillä. Keskustaan mennessä pitäisi siis ensin hypätä bussiin, joka ajaa Espoon puolelle, mikä tarkoittaa kalliimpaa seutumaksua, jotta pääsee metropysäkille. Siellä kävellä bussipysäkiltä metroon ja siitä sitten keskustaan tai bussiin ja siitä vaihdolla toiseen bussiin sen sijaan, että hyppäsi yhteen bussiin ja olisi perillä 25-30 minuutissa. Länsimetro alkaa tässä vaiheessa lähinnä ottaa päähän, kun siitä ei tälle alueelle tule mainittavaa hyötyä vaan lähinnä se mutkistaa kulkemista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä vaiheessa on Espoon kautta koukatessa vielä kallis seutumaksu, mutta tilanne paranee, kunhan uusi vyöhykesysteemi saadaan käyttöön. Yöliikenteessä Kuusi- ja Lehtisaarta palvelee 551N, joka kulkee suoraan Töölön kautta Kamppiin.

   Poista
 25. Hard Rock Hotel Casino And Racetrack - Mapyro
  Hard Rock 당진 출장마사지 Hotel Casino And 계룡 출장안마 Racetrack - Hotels 김해 출장샵 Near Casino, Racetrack, Hotels If you're looking for 화성 출장안마 an easy, 동두천 출장샵 secure vacation with no deposit required,

  VastaaPoista
 26. Voin tietenkin kulkea ensin junalla Leppävaaraan, siitä bussilla 504 Huopalahdentielle ja samoin takaisin. Missään ei kerrota, liikkuuko 504 myös lauantaisin? Joku idiootti on laatinut automaattivastauksia. Koska vastausta ei yli 60 v.
  työelämässä olleelle löydy, taidan liikkua omalla autolla!
  Aikatalunsuunnittelija pitää meitä vanhuksia pilkkanaan!

  VastaaPoista