19.1.2015

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman kuulumiset

Blogissa on viimeksi kerrottu palautteiden pohjilta tehdyistä muutoksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista 10.4.2014. HSL:n hallitus käsitteli suunnitelmaluonnosta kokouksessaan 15.4.2014 ja lähetti sen kuntiin lausunnoille. Kunnilla oli aikaa antaa lausuntonsa suunnitelmasta 30.9.2014 asti. Lausunnot saatiin Helsingiltä, Espoolta, Vantaalta ja Kauniaisilta. Seuraavassa on tiivistelmät kuntien lausunnoista.

Helsinki

Helsingin kaupunki lausui Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman muodostavan hyvän lähtökohdan seuraavan vaiheen tarkempaa suunnittelua varten.

Lauttasaaren osalta lausunnossa todettiin, että suunnitelmaa tulee vielä kehittää. Ongelmina nähtiin mm. Vattuniemen linjojen keskittäminen Melkonkadulle, linjojen 20, 21 ja 21B reittien kulkeminen Gyldenintiellä molemmissa suunnissa, linjojen 21 ja 21B reitin eroavuus Ruoholahdessa, bussiliikenne Heikkilänaukiolla ja yleisesti Lauttasaaren palvelutaso.

Maunulan osalta lausunnossa kritisoitiin linjan 51 sunnuntailiikenteen aloittamista sekä pyydettiin selvittämään mahdollisuudet säilyttää edelleen suorat yhteydet Rautatientorille.

Espoo

Espoon kaupunki lausui Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman olevan vuonna 2012 valmistuneen Espoon liityntästrategian mukainen sekä että se palvelee Espoon palveluverkon kehittämiselle asetettuja strategisia tavoitteita.

Espoon kaupunki lausui, että suunnitelmassa tulee huolehtia Juhanilan alueelle kysyntää vastaava yhteys Tapiolan alueelle ja että linjan 548 päätepysäkki tulisi siirtää Lähderannasta Jupperiin ja että linjat 247 ja 248 voidaan päättää Lähderantaan. Muutoksella tarjottaisiin yhteydet Jupperista Viherlaaksoon, jossa sijaitsevat Jupperin alueen terveyskeskus ja koulut.

Espoon kaupunki toteaa lausunnossaan, että Niittykummun metroaseman ympäristössä tehdään metroliikenteen alkaessa syksyllä 2016 kadunrakennustöitä, jotka tulevat haittaamaan joukkoliikennettä alueella. Linjan 118/B reititys tulisikin vaiheistaa siten, että aluksi voidaan liikennöidä Niittykummun sijasta Urheilupuiston metroaseman kautta. Espoon konsernijaosto on kehottanut HSL:ää selvittämään, miten linjoja 160 ja 161 voitaisiin nopeuttaa, koska suunnitelmassa on esitetty, että niiden reitti kulkee Matinkylään Merituulentien, Kalastajantien ja Suomenlahdentien kautta. Espoon kaupunki myös kehottaa HSL:ää varautumaan suoran yhteyden perustamiseen Finnoosta Espoonlahteen, mikäli eteläisen Finnoon asutus toteutuu ennen Kivenlahden metron käyttöönottoa.

Lisäksi Espoon kaupunki kehottaa HSL:ää varautumaan mahdollisiin poikkeustilanteisiin, jotka voivat johtua rakennustöistä. Espoon kaupunki kehottaa HSL:ää varautumaan reitti-, aikataulu- ja kapasiteettiongelmiin, jotka voivat johtua mm. matkustuskäyttäytymisen muutoksista sekä huolehtimaan matkustajien tiedotuksesta muutoksen alla.

Vantaa

Vantaan kaupunki on lausunut suunnitelman linjasta 555 (Martinlaakso–Lauttasaari). Vantaan kaupunki pitää viikonloppuliikenteen lakkauttamista huonona asiana sekä kritisoi linjan jatkamista Lauttasaareen, koska se lisää ajoaikaa ja sitä kautta kustannuksia. Vantaan kaupunki myös ihmettelee suunnitelman ristiriitaisuutta TTS 2015 – 2017 raporttiin, jossa linjan 555 vuoroväliä tihennetään 8-10 minuuttiin ruuhka-aikana

Kauniainen

Kauniaisten kaupunki pitää Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman tavoitteita luonnollisina ja oikeina. Kauniaisten kaupunki kuitenkin muistuttaa, että joukkoliikenteen tulee palvella matkustajia riittävän läheltä ja että bussien hyvä saavutettavuus on tärkeämpää kuin tiheät vuorovälit. Täten Kauniaisten kaupunki edellyttääkin, että suunnitelman linjan 251 tulisi noudattaa nykyisen linjan 51 reittiä Kaunialassa. Lisäksi Kauniaisten kaupunki edellyttää, että HSL suunnittelee Kauniaisten keskustassa tapahtuvan ajantasauksen siten, että aikaa tasaa vain yksi bussi kerrallaan pysäkin ahtauden takia.

Suunnitelman päivittäminen lausuntojen jälkeen

HSL on tarkistanut suunnitelmaa kunnilta saatujen lausuntojen perusteella. Muutokset suunnitelmaan esitetään kunnittain

Helsinki

Lauttasaaren palvelutasoa parannetaan luonnoksen perusvaihtoehtoon nähden jatkamalla Katajaharjun linja 20 Ruoholahteen ja vastaavasti lyhentämällä toinen Vattuniemen linjoista (21B) Lauttasaaren metroasemalle. Vattuniemestä on vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja edelleen Erottajalle linjalla 21. Näin sekä Katajaharjusta että Vattuniemestä on vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja Lauttasaarentien itäosista säilyy vaihdoton yhteys Lauttasaaren yhteiskoululle. Jotta linjat 20 ja 21 saadaan tahdistettua Lauttasaarentiellä, tihennetään linjojen 21 ja 21B vuoroväliä ja harvennetaan linjan 20 vuoroväli ruuhka-aikoina 12 minuuttiin. Lauttasaaren tarjonta paranee luonnokseen verrattuna hieman Vattuniemen osalta kaikkina vuorokauden aikoina, mutta heikkenee hieman Katajaharjun linjan osalta ruuhka-aikaan. Katajaharjun linja tarjoaa kuitenkin muutoksen myötä paremmat yhteydet Ruoholahden suuntaan.

Vattuniemessä linjat siirretään pois Melkonkadulta Vattuniemenkadulle. Linjat kulkevat edelleen Heikkilänaukion läpi. Linjat 20, 21 ja 21B on linjattu edelleen Gyldenintien kautta, johtuen mm. Gyldenintien hyvistä vaihto-olosuhteista sekä mahdollisesta Lauttasaaren kauppakeskuksen metroliikenteen aloitusta myöhäisemmästä valmistumisajankohdasta johtuen, joka voi aiheuttaa käyttökatkoksia Lauttasaarentien kautta kulkevasta vaihtoyhteydestä bussien ja metron välillä.

Ruoholahdessa kääntöpaikalle on löydetty uusi paikka Ruoholahdenrannan varresta, jolloin Lauttasaaresta Ruoholahteen ja Erottajalle kulkevilla linjoilla ei ole eroavia reittiosuuksia Ruoholahdessa. Kääntöpaikan yhteydessä on myös vaihtomahdollisuus raitiolinja 9:lle. Myöhemmässä vaiheessa Ruoholahteen päättyvä linja voidaan jatkaa Jätkäsaareen, jolloin se tarjoaa liityntäyhteydet satamasta Ruoholahden metroasemalle ennen raitiolinjan 8 jatkamista, joka tapahtuu tämän hetken arvion perusteella vasta vuonna 2023. 

Lauttasaaren linjat
Maunulan osalta esitetään linjan 51 sunnuntailiikenteen aloittamisesta luopumista. Sunnuntaisin vanhan Maunulan palvelu perustuisi linjan 66 liikennöintiin vanhan Maunulan kautta tunnuksella 66K. Muilta osin suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia Maunulan osalta. Mikäli linjaa 51 jatkettaisiin Rautatientorille, jouduttaisiin sieltä tilanpuutteen vuoksi vastaavasti siirtämään joku toinen linja päättymään Hakaniemeen. Metsäpurontieltä on edelleen vaihdoton yhteys Elielinaukiolle linjalla 63. Linjalta 51 voi vaihtaa Käpylän asemalla lähijuniin, Hakaniemessä metroon, raitiovaunuihin tai busseihin tai Mäkelänkadulla Rautatientorille meneviin busseihin.Espoo

Suunnitelmaan on lisätty linja 115, joka tarjoaa Juhanilan alueelle yhteyden Tapiolaan. Viikonloppuisin linjaa 115 ajetaan A-reitillä, jolloin linjan reittiä jatketaan Tapiolasta Lauttasaareen. Tällöin linja palvelee myös Hanasaaren kulttuurikeskusta viikonloppuisin, kun linja 555 ei kulje.

Liityntälinjastosuunnitelmaa on muutettu niin, että linjan 548 päätepysäkki siirtyy Jupperiin.


Tapiolan linjat

Vantaa

Suunnitelmaehdotukseen ei tehty muutoksia Vantaan lausunnon perusteella. Suunnitelman vertailutilanne on talvikausi 2014-2015 ja, mikäli linjan 510 vuoroväliä tihennetään talvikaudella 2015-2016, on myös linjan 555 liikenne tässä suunnitelmassa esitettyä tiheämpää metroliikenteen alkaessa.

Kauniainen

Linjan 251 reitin muuttamista kiertämään Kaunialan kautta ei lisätty suunnitelmaehdotukseen. Kaunialan kierros kasvattaisi linjan 251 ajoaikaa ja lisäisi täten kustannuksia, jotka eivät ole perusteltuja matkustajamäärien perusteella. Kauniaisten läpi kulkevien matkustajien osalta muutos heikentäisi houkuttelevuutta. Lisäksi, koska Kaunialan lenkillä on pysäkit vain toisella puolella, heikentäisi muutos myös linjaston selkeyttä.

Suunnitelman jatkokäsittely

Suunnitelmaa käsitellään HSL:n hallituksessa 20.1.2015.

HSL:n hallituksen esityslistaa voi katsoa osoitteesta http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-9.HTM
Samasta paikasta löytyvät myös itse suunnitelmaraportti, sen liitteet ja kuntien lausunnot kokonaisuudessaan.


HSL alkaa valmistautua suunnitelman toimeenpanoon, kun HSL:n hallitus on hyväksynyt sen. Ensimmäisenä vaiheena on kilpailutuksen suunnittelu. Tämä suunnitelma on laadittu lopputilanteeseen eli siihen vaiheeseen, kun kaikki metroasemat ja bussiterminaalit ovat käytettävissä. Metroliikenteen alkaessa kaikki asemat ja bussiterminaalit sekä joukkoliikenteen kannalta oleelliset katuyhteydet eivät välttämättä ole käytettävissä, jolloin joudutaan suunnittelemaan väliaikaisratkaisuja. HSL tiedottaa väliaikaisratkaisuista erikseen.

10.4.2014

Palautteen pohjalta tehdyt muutokset ja vaihtoehtoiset ratkaisutKiitos kaikille asukastilaisuuksiin osallistuneille ja internet-palautetta antaneille. Palautelomakkeen kautta saatiin yli 1700 palautetta, joissa jokaisessa tyypillisesti kommentointiin useita linjoja tai alueiden yhteyksiä. Yhdistykset, yhtymät ym. jättivät yhteensä yli 20 kannanottoa ja asukastilaisuuksissa kävi arviolta 50-200 henkilöä / tilaisuus.
Helmi-maaliskuun aikana palaute on käyty läpi ja tutkittu, miten suunnitelmaluonnosta muutetaan tai millaisia vaihtoehtoja ratkaisuihin esitetään. HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaluonnosta huhtikuun kokouksessaan.

Palautteen perusteella alkuvuodesta 2014 esitellyssä suunnitelmaluonnoksessa keskustelua herättivät mm. Lauttasaaren linjasto, Lehtisaaren ja Kuusisaaren Helsingin keskusta –yhteyden muuttuminen vaihdolliseksi, Espoon keskuksen linjasto ja Espoon keskus – Tapiola -yhteyden muuttuminen vaihdolliseksi, Mankkaan Kokinkyläntien yhteyden puuttuminen Tapiolaan, Hanasaaren kulttuurikeskuksen yhteydet erityisesti viikonloppuisin, Mattlidenin koulukeskuksen yhteydet, Latokasken yhteydet, Vantinmäen yhteydet, Jupperin yhteyksien muuttuminen, Suurpellon yhteydet Niittykumpuun ja Kattilalaakson yhteydet.

Lauttasaaren linjastossa tyytymättömyyttä aiheuttivat bussilinjojen ja -vuorojen vähentyminen nykyisestä. Palautteenantajat toivoivat linjaston jäävän nykytyyppiseksi, ja näkivät metron täydentävän vain pidemmälle kuin Helsingin keskustaan kohdistuvia kulkutarpeita. 

Lauttasaaren linjastosta on laadittu vaihtoehtoinen ratkaisu, joka on palvelultaan kattavampi ja liikennöintikustannuksiltaan kalliimpi kuin perusratkaisu. Vaihtoehtoinen ratkaisu poikkeaa perusratkaisusta siten, että Katajaharjusta lähtevä linja 20 on jatkettu Lauttasaaren keskuksesta Ruoholahteen ja linja 21B on lyhennetty välille Vattuniemi – Lauttasaaren keskus. Jotta vuorotarjonta väleillä Vattuniemi – Lauttasaaren keskus ja Lauttasaaren keskus – Ruoholahti olisi mahdollista suunnitella porrastetuksi, vaatii vaihtoehtoinen linjastoratkaisu linjoille 21 ja 21B perusratkaisua tiheämmän vuorovälin, mistä johtuen liikennöintikustannukset kasvavat.

Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteyksiä ei arvioitu perustelluksi muuttaa palautteen perusteella, koska linjalta 551 on erinomaiset vaihtomahdollisuudet Helsingin keskustaan tiheästi kulkeville bussi- ja raitiolinjoille Paciuksenkadulla ja Tukholmankadulla sekä Espoon suunnassa metroon Otaniemessä ja Tapiolassa. Uuden taksa- ja lippujärjestelmän kahden vyöhykkeen minimioston myötä nykyinen hintaporras kaupunkien rajalla poistuu.

Espoon keskuksen linjastosta laadittiin uusi suunnitelma. Ratkaisussa mm. Espoon keskuksen ja Tapiolan välillä säilyy bussilinja myös ennen Suurpellon ja Kuurinniityn välisen joukkoliikennekatuyhteyden rakentumista. Linjoille 213 ja 270 ei esitetä muutosta nykytilanteeseen nähden ja koska uudessa luonnoksessa on esitetty linja Tapiola – Espoon keskus – Kauklahti, ei alkuvuoden luonnoksessa esitettyä linjaa 168 enää ole.

Mankkaan Kokinkyläntien tai Hanasaaren kulttuurikeskuksen yhteyksien suunnitelmaratkaisua ei ole muutettu saadun palautteen ja kannanottojen perusteella. Kokinkyläntiellä liikennöi linja 543 Kivenlahti – Leppävaara eli lähimmät bussipysäkit säilyvät nykyisellään, vaikka metrolle tai Tapiolaan suuntautuvalla matkalla bussia joutuukin vaihtamaan tai vaihdon sijaan kävelemään pysäkille pidemmän matkan. Kokinkyläntien eteläosasta on kohtuulliset kävelymatkat Mankkaanlaaksontielle ja pohjoisosasta Vanhan-Mankkaan tielle. Sekä Mankkaanlaaksontieltä että Vanhan-Mankkaan tieltä on hyvä bussivuorotarjonta Tapiolaan. 

Hanasaaren kulttuurikeskuksen yhteydet luo arkisin linja 555 Martinlaakso – Lauttasaari. Viikonloppuyhteydet esitetään hoidettavaksi mahdollisimman kustannustehokkaalla ratkaisulla, tässä suunnitelmassa kutsutaksipalvelulla 60 min vuorovälillä Tapiolasta. 

Kokinkyläntien varren yhteyksistä ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen viikonloppuyhteyksistä on laadittu suunnitelmaratkaisun lisäksi vaihtoehtoinen ratkaisu, joka on palvelultaan kattavampi ja liikennöintikustannuksiltaan kalliimpi kuin perusratkaisu. Vaihtoehtoisessa ratkaisussa linjastoa täydennetään uudella Kokinkyläntietä pitkin kulkevalla linjalla 115, joka liikennöisi arkisin Tapiolasta Mankkaalle ja viikonloppuisin Lauttasaaresta Tapiolan kautta Mankkaalle, palvellen näin viikonloppuisin myös Hanasaaren yhteyksiä. Linjaa liikennöitäisiin yhdellä bussilla, jolloin vuoroväli arkisin olisi noin 30-35 minuuttia ja viikonloppuisin 60 minuuttia. Vaihtoehtoisen ratkaisun käyttäjämäärien arvioidaan jäävän pieniksi, mistä johtuen kustannusten käyttäjämäärään suhteutettuna otaksutaan muodostuvan keskimääräistä korkeammiksi.

Mattlidenin koulukeskuksen yhteyksien suunnitelmaratkaisua ei ole muutettu saadun palautteen ja kannanottojen perusteella. Linja 111 luo laajalta alueelta yhteydet Nelikkotielle, Mattlidenin koulun lähellä sijaitseville pysäkeille. Myös linja 112 tarjoaa yhteyden Hauenkalliontielle. Muilta Matinkylään ajavilta linjoilta kävelymatka muodostuu pidemmäksi. Isolta Omenalta Mattlidenin koulukeskukseen on noin 900 metrin kävelymatka, joka kuitenkin on turvallista reittiä.

Latokasken palautteessa toivottiin nykytyyppisen linjan 195 säilyttämistä erityisesti yhteyksien Latokaski – Olari ja Latokaski – Tapiola takia. 

Latokaskesta on sijaintista ansiosta perinteisesti ja suunnitelmassa hyvät joukkoliikenneyhteydet eri suuntiin. Pientaloalueen oma matkustuskysyntä tai tasaveroisuus muihin vastaaviin alueisiin nähden ei perustele resurssien lisäkäyttöä Latokasken alueen yhteyksiin. 

Latokasken pientaloaluetta palvelevista linjoista on esitetty suunnitelmaratkaisun lisäksi vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa Latokaskesta on vaihdoton yhteys Olariin ja Tapiolaan, mutta liityntäyhteydet Matinkylään vastaavasti heikkenevät. Vaihtoehtoisessa ratkaisussa linja 125 on jaettu kahdelle reitille Tapiola – Kuitinmäki – Nöykkiö – Espoonlahti ja Tapiola – Kuitinmäki – Latokaski. Jaon myötä Eestinlaakson ja Nöykkiön yhteydet Espoonlahteen sekä Olariin ja Tapiolaan vähenevät. Linjan 125 myötä Latokaskeen muodostuu kysyntään nähden turhan paljon palvelua, jolloin on perusteltua harventaa linjan 160 vuoroväliä ainakin päivä-, ilta- ja lauantailiikenteessä. Linjan 160 vuorovälin harventaminen heikentää kuitenkin Martinsillantien ja Kuitinmäentien varren palvelua, jotka eivät hyödy linjan 125 osan vuorojen kääntämisestä Latokaskeen. Vaihtoehtoinen ratkaisu luo uusia vaihdottomia yhteyksiä Latokaskesta, mutta heikentää linjaston selkeyttä ja palvelutasoa Nöykkiössä ja Eestinlaaksossa sekä Martinsillantien ja Kuitinmäentien varressa perusratkaisuun nähden. 

Kauklahden alueella suunnitelmaratkaisua on kehitetty luonnosvaiheen jälkeen Vantinmäen kävelymatkoista johtuneen palautteen perusteella. Uudessa ratkaisussa pienen matkustuskysynnän alueet Vantinmäki ja Espoonkartano palvellaan yhdellä pienkalustolinjalla, joka liikennöi arkisin ko. alueilta Kauklahteen tarjoten mm. koulumatkayhteydet ja junaliitynnän. Linjalla 165 ei enää ole A-reittiä Espoonkartanon kautta. Espoonkartanossa ja Vantinmäessä ei pienen kysynnän vuoksi ole perusteltua liikennöidä viikonloppuisin. 

Jupperin pientaloalueella oltiin tyytymättömiä nykyiseen linjaan 15 pohjautuvan linjan 548 päättymisestä Lähderantaan. Suurinta huolta aiheuttivat Jupperin yhteydet Viherlaaksoon, mutta myös nykyisenkaltaista vaihdotonta yhteyttä Tapiolaan toivottiin. Linjoille 247 ja 248 lisätään Jupperiin asti ajettavia A-vuoroja läpi päivän, mikä turvaa mm. koulu- ja asiointimatkayhteydet Jupperista Viherlaaksoon. Jupperi kuuluu Leppävaaran suuralueeseen, mistä johtuen alueen joukkoliikenneyhteydet suunnitellaan ensisijaisesti Leppävaaraan. Linja 548 liikennöi tiheämmin kuin nykyinen linja 15, jolloin pientaloalueelle muodostuisi kysyntään nähden turhan vahvaa palvelua. 

Vaihtoehtoinen ratkaisu on jatkaa linja 548 Lähderannasta Jupperiin, jolloin toivottu yhteys Jupperista Tapiolaan säilyy. Koska Jupperin kysyntä ei perustele linjan 548 kaltaista tiheää yhteyttä, muodostuvat käyttäjämääriin suhteutetut kustannukset keskimääräistä korkeammiksi. 

Suurpellon yhteyksiä Niittykumpuun on suunnitelmassa kehitetty luonnosvaiheen jälkeen linjaamalla linja 118 Niittykummun kautta Orionin ja Urheilupuiston sijaan. Muutoksen myötä Niittykummun kehittyvän keskuksen yhteydet paranevat, kun linja 118 luo mm. yhteyden Espoon keskukseen ja rantaradan varteen. Suurpellon alueen liityntämatkojen matka-ajassa Niittykummun tai Urheilupuiston kautta ei ole oleellista eroa, mutta Niittykummusta rakentuu kaupallisine palveluineen merkittävämpi joukkoliikenteen solmukohta. Muutos heikentää Orionin alueen yhteyksiä, mutta Urheilupuiston metroaseman lisäksi alueen yhteyksiä palvelee suunnitelmassa edelleen linja 114 Tapiola - Leppävaara.

Kattilalaakson yhteyksiä ei arvioitu perustelluksi muuttaa palautteen perusteella, koska alueen matkustuskysyntä jää pieneksi. Kävelymatkat Kattilalaaksosta linjojen 160, 161 ja 164 pysäkeille ovat suunnitteluohjeen mukaiset.  

17.1.2014

Karttasovellusta kehitetty

Karttasovellusta on muutettu blogissa esitetyn palautteen perusteella. Muutoksen myötä kartalla voi tarkastella yksittäisiä linjoja. Päästäksenne tarkastelemaan linjoja yksitellen, klikatkaa alla olevaa "Näytä suurempi kartta", jolloin kartta aukeaa suurempana uuteen välilehteen tai ikkunaan. Kun kartta on latautunut kokonaan, valitkaa vasemmasta reunasta "Sisältö", jonka jälkeen voitte valita haluamanne linjat. Linjan tietoja voi edelleen tarkastella klikkaamalla linjaviivaa kartalta.

HSL:n sivuilta löytyvä materiaali on myös toimitettu seuraaviin paikkoihin:
Lauttasaaren kirjasto, Pajalahdentie 10a, 00200 Helsinki
Tapiolan kirjasto, Kaupinkalliontie 10 (Espoon kulttuurikeskus), 02100 Espoo
Kirjasto Omena, Piispansilta 11 (Kauppakeskus Iso Omena), 02230 Espoo
Kivenlahden kirjasto, Merenkäynti 3, 02320 Espoo
Länsimetro Oy:n konttori, Tapiontori 3A, 02100 Espoo

Luonnoksesta ei kerätä paperisia palautteita. Palautteen voi jättää erillisellä kommentointilomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.hsl.fiNäytä suurempi kartta
  

10.1.2014

Zoomattava kartta Etelä-Espoon, Lehtisaaren ja Kuusisaaren sekä Lauttasaaren linjoista

Karttaa kannattaa käyttää Firefox-selaimella. Klikkaamalla linjaviivaa kartalla, saat näkyviin linjatunnuksen ja vuorovälit. Mikäli klikatussa kohdassa kulkee useita suunnitelmassa käsiteltyjä linjoja, on avautuvan pikkuikkunan yläpalkissa nuolipainike. Kun nuolta klikkaa, linjojen tiedot tulevat näkyviin yksi kerrallaan. Karttaa voi liikuttaa hiirellä raahaamalla ja zoomata kartan vasemmassa reunassa olevilla + ja –painikkeilla tai esimerkiksi rullahiirellä. Kannattaa kilikata kartan alapuolelta "Näytä suurempi kartta".


Näytä suurempi kartta2.1.2014

Tervetuloa asukastilaisuuksiin

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman luonnos julkaistaan lähiaikoina. Asukkailla on mahdollisuus kommentoida luonnosta. Lisäksi järjestämme muutaman tilaisuuden, joihin voi tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan suunnitelmasta.

Asukastilaisuudet järjestetään
14.1.2014 Kino Tapiolassa klo 18 Länsimetron asukasinfon yhteydessä
21.1.2014 Kino Omenassa klo 17 Matinkylän kehittämishankkeen asukastilaisuuden yhteydessä
23.1.2014 Lauttasaaren kirjastossa klo 15-19
28.1.2014 Kivenlahden kirjastossa klo 15-19

Ensimmäiset kaksi tilaisuutta ovat luonteeltaan esittelyjä, kun taas kirjastoissa järjestettävät tilaisuudet ovat avoimia keskustelutilaisuuksia.

Tervetuloa

20.12.2013

Usein kysytyt kysymykset 3: Miksi nykyiset linjat 195 ja 504 lakkautetaan?Blogissa on esitetty, että Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta kulkisi Länsimetron myötä vain linjat 551 ja 552. Linja 551 olisi uusi linja Tapiolan ja Pasilan välillä (katso blogipäivitys 27.11.). Se korvaisi nykyisenkaltaiset linjat 194, 195, 503, 504, 505 ja 506. Linja 552 säilyisi nykyisellään. Linja 506 jäisi liikennöimään välille Meilahti – Viikki, kun taas nykyisenkaltaiset linjat 194, 503, 504 ja 505 lakkautettaisiin. Linja 195 jäisi Tapiolan ja Espoonlahden väliseksi linjaksi.

Nykyisten linjojen 195 ja 504 lakkauttamisesta on esitetty blogissa paljon kritiikkiä ja kysymyksiä. Lakkauttaminen perustuu tavoitteeseen keskittää Tapiolan, Meilahden ja Pasilan väliset yhdelle linjalle, jolla tarjotaan tiheää ja tasavälistä palvelua laajalla liikennöintiajalla, kaikkina viikonpäivinä.

Linjan 195 osalta kritiikki on kohdistunut etenkin Latokasken yhteyksiin. Luonnoksissa on esitetty uutta linjaa 195, jonka reitti olisi Tapiolan ja Puolarmetsän välillä nykyisen linjan 195 reitin mukainen, mutta reitin loppuosa kulkisi Eestinlaakson ja Nöykkiön kautta Espoonlahteen. Latokaskelaisten huoli on kohdistunut pääasiassa Olarin, Puolarmetsän, Niittykummun, Tapiolan ja Meilahden yhteyksiin. Lisäksi on tuotu esille mm. koulumatkayhteyksien ja postiasioinnin hankaloitumista.

Latokasken yhteyksien lisäksi on kritisoitu Lehtisaaren ja Kuusisaaren Helsingin keskusta -yhteyksien muuttumista vaihdollisiksi.

Linjan 504 lakkauttamisen osalta ongelmaksi on koettu erityisesti Suur-Espoonlahden vaihdollisiksi muuttuvat yhteydet Meilahteen ja Pasilaan.

Linja 195

Nykyisin Latokaskea palvelevat linjat 42, 160 ja 195. Linjojen 42 ja 160 vuorotarjonta on ruuhka-aikoina hyvä, linja 195 kulkee 2-3 kertaa tunnissa. Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman luonnoksissa on esitetty linjoille 42 ja 160 jatkossakin tiheää palvelua ruuhka-aikoina sekä vuorovälien tihennystä päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi linjalta 160 poistetaan K-reittiosuus, mikä nopeuttaa matkantekoa Latokaskesta ja parantaa näin osaltaan tarjontaa nykyisestä. Linjan 160 reitti muuttuu kulkemaan Kuitinmäentien, Kalastajantien ja Suomenlahdentien kautta Matinkylään. Myös tämä reittimuutos on blogin kommenteissa nähty huononnuksena. Reitti voi olla hieman hitaampi metroasemalle mentäessä, mutta sieltä lähdettäessä ei tarvitse kiertää Piispansiltaa, jolloin reitti voi olla jopa nopeampi. Lisäksi reittimuutoksella voidaan saada lisää käyttäjiä linjalle 160, jolloin tiheämmille vuoroväleille on perusteita myös jatkossa.

Länsimetron myötä linja 160 ja metro yhdessä tarjoavat tiheävuoroväliset yhteydet Latokaskesta Helsingin lisäksi Niittykumpuun, Tapiolan urheilupuistoon ja Tapiolaan sekä Otaniemeen ja Keilaniemeen. Latokasken yhteydet Olariin perustuvat vaihtoon joko Kuitinmäentiellä (linja 543) tai Matinkylän terminaalissa (linjat 5, 31 ja 533). Latokaskesta voi myös kävellä tai mennä bussilla 42 Finnoontien varteen, josta linja 31 kulkee Olariin. Linjalle 195 pääsee vaihtamaan parhaiten linjalta 160 Nöykkiönkadulla.

Nykyisen linjan 195 kysyntä Latokaskessa on ollut hyvin pientä aamuruuhkan ulkopuolella. Myöskään matkat Latokaskeen linjalla 195 ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Tämän perusteella ei ole jatkossa enää perusteltua ajaa linjojen 42 ja 160 lisäksi Latokaskeen vielä kolmatta linjaa. Latokaskessa ei ole työpaikkoja tai vapaa-ajankohteita, jotka vetäisivät matkustajia Latokaskeen.

Meilahden ja Puolarmetsän yhteydet ovat herättäneet huolta latokaskelaisten keskuudessa. Meilahteen on keskittymässä jatkossa enemmän toimintoja ja sen merkitys työpaikka-alueena kasvaa. Tutkimme matkakorttiaineistosta matkoja, jotka tehdään Latokaskesta välille Lehtisaari-Hesperian puisto. Nämä matkat pitävät siis sisällään Meilahteen tehtävät matkat. Latokaskesta tehdään hyvin vähän matkoja välille Lehtisaari-Hesperian puisto, joten käyttäjämäärien puolesta ei ole perusteltua säilyttää vaihdotonta yhteyttä Meilahden alueelle. Puolarmetsän sairaalan toiminta tulee lakkaamaan, kun uusi, Jorvin yhteyteen rakennettava Espoon sairaala valmistuu.

Latokasken lähin posti on sijoittunut kaupallisten palveluiden yhteyteen Finnoontien varteen. Myös tämän yhteyden säilymisestä ollaan oltu huolissaan. Lähimpänä postia olevalla pysäkillä tehdään keskimäärin vain muutamia nousuja päivän aikana, joten tämäkään ei ole perusteltu syy säilyttää nykyisenkaltaista linjaa 195.

Espoon englanninkielinen opetustoiminta keskittyy jatkossa Suurpeltoon, jonne valmistuu Opinmäen koulu vuonna 2015. Olarin koulu ja lukio, joissa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, kerää myös oppilaita usealta suunnalta. Näihin kouluihin pääsee jatkossa erittäin kätevästi Matinkylän terminaalin kautta, josta on ruuhkassa luonnoksen perusteella 10 ja päiväaikaan 8 lähtöä tunnissa Suurpeltoon.

Vaikka linjan 195 lakkauttamisen myötä Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteydet Helsingin keskustaan muuttuvat vaihdollisiksi, ovat vaihtomahdollisuudet erinomaiset. Luonnoksen linjalta 551 voi vaihtaa Munkkiniemessä ratikkaan ja keskustaan ajaviin busseihin ja Otaniemessä metroon. Lisäksi linja 551 tuo tiheän, tasavälisen palvelun kaikkina viikonpäivinä.

Linja 504

Linjaa 504 on esitetty lakkautettavaksi, jolloin matkat Espoonlahdesta Meilahden ja Pasilan suuntaan muuttuisivat kahden vaihdon matkoiksi.

Nykyisin linja 504 palvelee Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Iivisniemen alueita tarjoamalla suoran yhteyden Keilaniemen, Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta Meilahteen ja siitä edelleen Pasilaan. Linjalle 504 voi vaihtaa muilta seutulinjoilta Länsiväylän varressa, jolloin se on tarjonnut yhden vaihdon yhteydet Meilahteen ja Pasilaan laajalle alueelle Etelä-Espoossa. Etenkin Ison Omenan ja Westendinaseman pysäkeiltä on paljon nousijoita linjalle 504 ja nämä pysäkit ovat itse asiassa linjan 504 vilkkaimmat yksittäiset pysäkit. Linjaa ajetaan vain ruuhka-aikoina ja linjalla on hyvin matkustajia aamuruuhkassa Helsinkiin päin. Aamuruuhkan matkustajamäärät Espooseen päin ja iltaruuhkassa matkustajamäärät molemmissa suunnissa ovat kuitenkin jääneet pienemmiksi.

Kun Länsimetro valmistuu, ei Länsiväylällä Matinkylän ja Westendinaseman välillä enää liikennöi seutubussit. Mikäli linja 504 jäisi liikennöimään myös Länsimetrotilanteessa, nykyisenkaltaiset vaihtomahdollisuudet muilta linjoilta poistuisivat. Ison Omenan tapauksessa vaihto vielä onnistuisi, mutta se edellyttäisi suurimmalla osalla matkustajista usean sadan metrin kävelymatkaa Ison Omenan eteläpäässä sijaitsevasta bussiterminaalista Länsiväylän varrelle. Westendinaseman kohdalle ei jäisi vaihtomahdollisuutta kuin Westendistä Tapiolaan kulkevalta liityntälinjalta.

Jos linja 504 säilytettäisiin Länsimetro-tilanteessa, vähenisi sen kysyntä nykyisestä, koska linjalle ei voisi vaihtaa sujuvasti muilta linjoilta. Vaihtomahdollisuuksien luomiseksi reitti tulisi muuttaa kulkemaan metroaseman kautta. Matinkylän terminaali ei ole rakenteeltaan läpiajettava, joten vaihdot tapahtuisivat katuverkon pysäkeillä. Matinkylän katuverkon ennakoidaan ruuhkautuvan, jolloin linjan 504 ajoaika kasvaisi vielä muutoinkin hitaamman reitin lisäksi nykyisestä.

Jos linja 504 säilytettäisiin Länsimetro-tilanteessa, olisi se parempi linjata Tapiolan terminaalin kautta.  Tällöin linja tarjoaisi hyvän vaihtomahdollisuuden kaikkien Tapiolaan päättyvien linjojen kanssa ja vaihtoyhteys myös metron kanssa olisi hyvä. Tämä reitti kuitenkin hidastaisi nykyistä linjaa 504 selkeästi.

Länsimetron myötä pyritään kehittämään vahvoja ja selkeitä joukkoliikenteen yhteyskäytäviä.
Linjaa 504 ei nähdä vuorovälien ja liikennöintiaikojen puolesta hyvänä linjana, kun siirrytään metron liityntälinjastoon. Sitä ei myöskään nähdä kehittämiskelpoisena johtuen pitkästä reitistä ja ajoajasta sekä epätasaisesta kysynnästä.  Pitkästä reitistä ja ajoajasta johtuen linjan liikennöinti tiheästi ja läpi päivän tulisi kalliiksi ja olisi osaltaan päällekkäistä palvelua metron ja Espoonlahden liityntälinjojen kanssa.

Yhteenveto

Suunnittelussa on arvioitu paremmaksi keskittää Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Meilahden kautta kulkeva palvelu yhdelle hyvän palvelutason linjalle kuin tehdä useita heikomman palvelutason linjoja, joita on lisäksi vaikea tahdistaa yhteisellä osuudella. Lähtökohtaisesti parempana on pidetty ratkaisua, jossa asuinalueilta on hyvät liityntäyhteydet metroon ja vähemmän kysytyt yhteysvälit ovat vaihdollisia. Vaihtoehtona tälle olisi tarjota heikommat liityntäyhteydet metroon ja heikompia suoria yhteyksiä vähemmän kysytyillä yhteysväleillä. Hyvä liityntäyhteys metroasemalle tarkoittaa hyviä vaihtomahdollisuuksia metron lisäksi useille muille linjoille.

Metron myötä bussiliikenteen kustannuksista tulee saada säästöjä. Tämän vuoksi suunnittelussa on pyritty kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja tarjontaa on vähennetty vähemmän kysytyiltä yhteysväleiltä ja keskitytty parantamaan suuremman kysynnän yhteysvälien tarjontaa.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman suunnittelutiimi toivottaa kaikille blogin lukijoille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!