10.4.2014

Palautteen pohjalta tehdyt muutokset ja vaihtoehtoiset ratkaisutKiitos kaikille asukastilaisuuksiin osallistuneille ja internet-palautetta antaneille. Palautelomakkeen kautta saatiin yli 1700 palautetta, joissa jokaisessa tyypillisesti kommentointiin useita linjoja tai alueiden yhteyksiä. Yhdistykset, yhtymät ym. jättivät yhteensä yli 20 kannanottoa ja asukastilaisuuksissa kävi arviolta 50-200 henkilöä / tilaisuus.
Helmi-maaliskuun aikana palaute on käyty läpi ja tutkittu, miten suunnitelmaluonnosta muutetaan tai millaisia vaihtoehtoja ratkaisuihin esitetään. HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaluonnosta huhtikuun kokouksessaan.

Palautteen perusteella alkuvuodesta 2014 esitellyssä suunnitelmaluonnoksessa keskustelua herättivät mm. Lauttasaaren linjasto, Lehtisaaren ja Kuusisaaren Helsingin keskusta –yhteyden muuttuminen vaihdolliseksi, Espoon keskuksen linjasto ja Espoon keskus – Tapiola -yhteyden muuttuminen vaihdolliseksi, Mankkaan Kokinkyläntien yhteyden puuttuminen Tapiolaan, Hanasaaren kulttuurikeskuksen yhteydet erityisesti viikonloppuisin, Mattlidenin koulukeskuksen yhteydet, Latokasken yhteydet, Vantinmäen yhteydet, Jupperin yhteyksien muuttuminen, Suurpellon yhteydet Niittykumpuun ja Kattilalaakson yhteydet.

Lauttasaaren linjastossa tyytymättömyyttä aiheuttivat bussilinjojen ja -vuorojen vähentyminen nykyisestä. Palautteenantajat toivoivat linjaston jäävän nykytyyppiseksi, ja näkivät metron täydentävän vain pidemmälle kuin Helsingin keskustaan kohdistuvia kulkutarpeita. 

Lauttasaaren linjastosta on laadittu vaihtoehtoinen ratkaisu, joka on palvelultaan kattavampi ja liikennöintikustannuksiltaan kalliimpi kuin perusratkaisu. Vaihtoehtoinen ratkaisu poikkeaa perusratkaisusta siten, että Katajaharjusta lähtevä linja 20 on jatkettu Lauttasaaren keskuksesta Ruoholahteen ja linja 21B on lyhennetty välille Vattuniemi – Lauttasaaren keskus. Jotta vuorotarjonta väleillä Vattuniemi – Lauttasaaren keskus ja Lauttasaaren keskus – Ruoholahti olisi mahdollista suunnitella porrastetuksi, vaatii vaihtoehtoinen linjastoratkaisu linjoille 21 ja 21B perusratkaisua tiheämmän vuorovälin, mistä johtuen liikennöintikustannukset kasvavat.

Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteyksiä ei arvioitu perustelluksi muuttaa palautteen perusteella, koska linjalta 551 on erinomaiset vaihtomahdollisuudet Helsingin keskustaan tiheästi kulkeville bussi- ja raitiolinjoille Paciuksenkadulla ja Tukholmankadulla sekä Espoon suunnassa metroon Otaniemessä ja Tapiolassa. Uuden taksa- ja lippujärjestelmän kahden vyöhykkeen minimioston myötä nykyinen hintaporras kaupunkien rajalla poistuu.

Espoon keskuksen linjastosta laadittiin uusi suunnitelma. Ratkaisussa mm. Espoon keskuksen ja Tapiolan välillä säilyy bussilinja myös ennen Suurpellon ja Kuurinniityn välisen joukkoliikennekatuyhteyden rakentumista. Linjoille 213 ja 270 ei esitetä muutosta nykytilanteeseen nähden ja koska uudessa luonnoksessa on esitetty linja Tapiola – Espoon keskus – Kauklahti, ei alkuvuoden luonnoksessa esitettyä linjaa 168 enää ole.

Mankkaan Kokinkyläntien tai Hanasaaren kulttuurikeskuksen yhteyksien suunnitelmaratkaisua ei ole muutettu saadun palautteen ja kannanottojen perusteella. Kokinkyläntiellä liikennöi linja 543 Kivenlahti – Leppävaara eli lähimmät bussipysäkit säilyvät nykyisellään, vaikka metrolle tai Tapiolaan suuntautuvalla matkalla bussia joutuukin vaihtamaan tai vaihdon sijaan kävelemään pysäkille pidemmän matkan. Kokinkyläntien eteläosasta on kohtuulliset kävelymatkat Mankkaanlaaksontielle ja pohjoisosasta Vanhan-Mankkaan tielle. Sekä Mankkaanlaaksontieltä että Vanhan-Mankkaan tieltä on hyvä bussivuorotarjonta Tapiolaan. 

Hanasaaren kulttuurikeskuksen yhteydet luo arkisin linja 555 Martinlaakso – Lauttasaari. Viikonloppuyhteydet esitetään hoidettavaksi mahdollisimman kustannustehokkaalla ratkaisulla, tässä suunnitelmassa kutsutaksipalvelulla 60 min vuorovälillä Tapiolasta. 

Kokinkyläntien varren yhteyksistä ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen viikonloppuyhteyksistä on laadittu suunnitelmaratkaisun lisäksi vaihtoehtoinen ratkaisu, joka on palvelultaan kattavampi ja liikennöintikustannuksiltaan kalliimpi kuin perusratkaisu. Vaihtoehtoisessa ratkaisussa linjastoa täydennetään uudella Kokinkyläntietä pitkin kulkevalla linjalla 115, joka liikennöisi arkisin Tapiolasta Mankkaalle ja viikonloppuisin Lauttasaaresta Tapiolan kautta Mankkaalle, palvellen näin viikonloppuisin myös Hanasaaren yhteyksiä. Linjaa liikennöitäisiin yhdellä bussilla, jolloin vuoroväli arkisin olisi noin 30-35 minuuttia ja viikonloppuisin 60 minuuttia. Vaihtoehtoisen ratkaisun käyttäjämäärien arvioidaan jäävän pieniksi, mistä johtuen kustannusten käyttäjämäärään suhteutettuna otaksutaan muodostuvan keskimääräistä korkeammiksi.

Mattlidenin koulukeskuksen yhteyksien suunnitelmaratkaisua ei ole muutettu saadun palautteen ja kannanottojen perusteella. Linja 111 luo laajalta alueelta yhteydet Nelikkotielle, Mattlidenin koulun lähellä sijaitseville pysäkeille. Myös linja 112 tarjoaa yhteyden Hauenkalliontielle. Muilta Matinkylään ajavilta linjoilta kävelymatka muodostuu pidemmäksi. Isolta Omenalta Mattlidenin koulukeskukseen on noin 900 metrin kävelymatka, joka kuitenkin on turvallista reittiä.

Latokasken palautteessa toivottiin nykytyyppisen linjan 195 säilyttämistä erityisesti yhteyksien Latokaski – Olari ja Latokaski – Tapiola takia. 

Latokaskesta on sijaintista ansiosta perinteisesti ja suunnitelmassa hyvät joukkoliikenneyhteydet eri suuntiin. Pientaloalueen oma matkustuskysyntä tai tasaveroisuus muihin vastaaviin alueisiin nähden ei perustele resurssien lisäkäyttöä Latokasken alueen yhteyksiin. 

Latokasken pientaloaluetta palvelevista linjoista on esitetty suunnitelmaratkaisun lisäksi vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa Latokaskesta on vaihdoton yhteys Olariin ja Tapiolaan, mutta liityntäyhteydet Matinkylään vastaavasti heikkenevät. Vaihtoehtoisessa ratkaisussa linja 125 on jaettu kahdelle reitille Tapiola – Kuitinmäki – Nöykkiö – Espoonlahti ja Tapiola – Kuitinmäki – Latokaski. Jaon myötä Eestinlaakson ja Nöykkiön yhteydet Espoonlahteen sekä Olariin ja Tapiolaan vähenevät. Linjan 125 myötä Latokaskeen muodostuu kysyntään nähden turhan paljon palvelua, jolloin on perusteltua harventaa linjan 160 vuoroväliä ainakin päivä-, ilta- ja lauantailiikenteessä. Linjan 160 vuorovälin harventaminen heikentää kuitenkin Martinsillantien ja Kuitinmäentien varren palvelua, jotka eivät hyödy linjan 125 osan vuorojen kääntämisestä Latokaskeen. Vaihtoehtoinen ratkaisu luo uusia vaihdottomia yhteyksiä Latokaskesta, mutta heikentää linjaston selkeyttä ja palvelutasoa Nöykkiössä ja Eestinlaaksossa sekä Martinsillantien ja Kuitinmäentien varressa perusratkaisuun nähden. 

Kauklahden alueella suunnitelmaratkaisua on kehitetty luonnosvaiheen jälkeen Vantinmäen kävelymatkoista johtuneen palautteen perusteella. Uudessa ratkaisussa pienen matkustuskysynnän alueet Vantinmäki ja Espoonkartano palvellaan yhdellä pienkalustolinjalla, joka liikennöi arkisin ko. alueilta Kauklahteen tarjoten mm. koulumatkayhteydet ja junaliitynnän. Linjalla 165 ei enää ole A-reittiä Espoonkartanon kautta. Espoonkartanossa ja Vantinmäessä ei pienen kysynnän vuoksi ole perusteltua liikennöidä viikonloppuisin. 

Jupperin pientaloalueella oltiin tyytymättömiä nykyiseen linjaan 15 pohjautuvan linjan 548 päättymisestä Lähderantaan. Suurinta huolta aiheuttivat Jupperin yhteydet Viherlaaksoon, mutta myös nykyisenkaltaista vaihdotonta yhteyttä Tapiolaan toivottiin. Linjoille 247 ja 248 lisätään Jupperiin asti ajettavia A-vuoroja läpi päivän, mikä turvaa mm. koulu- ja asiointimatkayhteydet Jupperista Viherlaaksoon. Jupperi kuuluu Leppävaaran suuralueeseen, mistä johtuen alueen joukkoliikenneyhteydet suunnitellaan ensisijaisesti Leppävaaraan. Linja 548 liikennöi tiheämmin kuin nykyinen linja 15, jolloin pientaloalueelle muodostuisi kysyntään nähden turhan vahvaa palvelua. 

Vaihtoehtoinen ratkaisu on jatkaa linja 548 Lähderannasta Jupperiin, jolloin toivottu yhteys Jupperista Tapiolaan säilyy. Koska Jupperin kysyntä ei perustele linjan 548 kaltaista tiheää yhteyttä, muodostuvat käyttäjämääriin suhteutetut kustannukset keskimääräistä korkeammiksi. 

Suurpellon yhteyksiä Niittykumpuun on suunnitelmassa kehitetty luonnosvaiheen jälkeen linjaamalla linja 118 Niittykummun kautta Orionin ja Urheilupuiston sijaan. Muutoksen myötä Niittykummun kehittyvän keskuksen yhteydet paranevat, kun linja 118 luo mm. yhteyden Espoon keskukseen ja rantaradan varteen. Suurpellon alueen liityntämatkojen matka-ajassa Niittykummun tai Urheilupuiston kautta ei ole oleellista eroa, mutta Niittykummusta rakentuu kaupallisine palveluineen merkittävämpi joukkoliikenteen solmukohta. Muutos heikentää Orionin alueen yhteyksiä, mutta Urheilupuiston metroaseman lisäksi alueen yhteyksiä palvelee suunnitelmassa edelleen linja 114 Tapiola - Leppävaara.

Kattilalaakson yhteyksiä ei arvioitu perustelluksi muuttaa palautteen perusteella, koska alueen matkustuskysyntä jää pieneksi. Kävelymatkat Kattilalaaksosta linjojen 160, 161 ja 164 pysäkeille ovat suunnitteluohjeen mukaiset.