19.1.2015

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman kuulumiset

Blogissa on viimeksi kerrottu palautteiden pohjilta tehdyistä muutoksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista 10.4.2014. HSL:n hallitus käsitteli suunnitelmaluonnosta kokouksessaan 15.4.2014 ja lähetti sen kuntiin lausunnoille. Kunnilla oli aikaa antaa lausuntonsa suunnitelmasta 30.9.2014 asti. Lausunnot saatiin Helsingiltä, Espoolta, Vantaalta ja Kauniaisilta. Seuraavassa on tiivistelmät kuntien lausunnoista.

Helsinki

Helsingin kaupunki lausui Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman muodostavan hyvän lähtökohdan seuraavan vaiheen tarkempaa suunnittelua varten.

Lauttasaaren osalta lausunnossa todettiin, että suunnitelmaa tulee vielä kehittää. Ongelmina nähtiin mm. Vattuniemen linjojen keskittäminen Melkonkadulle, linjojen 20, 21 ja 21B reittien kulkeminen Gyldenintiellä molemmissa suunnissa, linjojen 21 ja 21B reitin eroavuus Ruoholahdessa, bussiliikenne Heikkilänaukiolla ja yleisesti Lauttasaaren palvelutaso.

Maunulan osalta lausunnossa kritisoitiin linjan 51 sunnuntailiikenteen aloittamista sekä pyydettiin selvittämään mahdollisuudet säilyttää edelleen suorat yhteydet Rautatientorille.

Espoo

Espoon kaupunki lausui Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman olevan vuonna 2012 valmistuneen Espoon liityntästrategian mukainen sekä että se palvelee Espoon palveluverkon kehittämiselle asetettuja strategisia tavoitteita.

Espoon kaupunki lausui, että suunnitelmassa tulee huolehtia Juhanilan alueelle kysyntää vastaava yhteys Tapiolan alueelle ja että linjan 548 päätepysäkki tulisi siirtää Lähderannasta Jupperiin ja että linjat 247 ja 248 voidaan päättää Lähderantaan. Muutoksella tarjottaisiin yhteydet Jupperista Viherlaaksoon, jossa sijaitsevat Jupperin alueen terveyskeskus ja koulut.

Espoon kaupunki toteaa lausunnossaan, että Niittykummun metroaseman ympäristössä tehdään metroliikenteen alkaessa syksyllä 2016 kadunrakennustöitä, jotka tulevat haittaamaan joukkoliikennettä alueella. Linjan 118/B reititys tulisikin vaiheistaa siten, että aluksi voidaan liikennöidä Niittykummun sijasta Urheilupuiston metroaseman kautta. Espoon konsernijaosto on kehottanut HSL:ää selvittämään, miten linjoja 160 ja 161 voitaisiin nopeuttaa, koska suunnitelmassa on esitetty, että niiden reitti kulkee Matinkylään Merituulentien, Kalastajantien ja Suomenlahdentien kautta. Espoon kaupunki myös kehottaa HSL:ää varautumaan suoran yhteyden perustamiseen Finnoosta Espoonlahteen, mikäli eteläisen Finnoon asutus toteutuu ennen Kivenlahden metron käyttöönottoa.

Lisäksi Espoon kaupunki kehottaa HSL:ää varautumaan mahdollisiin poikkeustilanteisiin, jotka voivat johtua rakennustöistä. Espoon kaupunki kehottaa HSL:ää varautumaan reitti-, aikataulu- ja kapasiteettiongelmiin, jotka voivat johtua mm. matkustuskäyttäytymisen muutoksista sekä huolehtimaan matkustajien tiedotuksesta muutoksen alla.

Vantaa

Vantaan kaupunki on lausunut suunnitelman linjasta 555 (Martinlaakso–Lauttasaari). Vantaan kaupunki pitää viikonloppuliikenteen lakkauttamista huonona asiana sekä kritisoi linjan jatkamista Lauttasaareen, koska se lisää ajoaikaa ja sitä kautta kustannuksia. Vantaan kaupunki myös ihmettelee suunnitelman ristiriitaisuutta TTS 2015 – 2017 raporttiin, jossa linjan 555 vuoroväliä tihennetään 8-10 minuuttiin ruuhka-aikana

Kauniainen

Kauniaisten kaupunki pitää Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman tavoitteita luonnollisina ja oikeina. Kauniaisten kaupunki kuitenkin muistuttaa, että joukkoliikenteen tulee palvella matkustajia riittävän läheltä ja että bussien hyvä saavutettavuus on tärkeämpää kuin tiheät vuorovälit. Täten Kauniaisten kaupunki edellyttääkin, että suunnitelman linjan 251 tulisi noudattaa nykyisen linjan 51 reittiä Kaunialassa. Lisäksi Kauniaisten kaupunki edellyttää, että HSL suunnittelee Kauniaisten keskustassa tapahtuvan ajantasauksen siten, että aikaa tasaa vain yksi bussi kerrallaan pysäkin ahtauden takia.

Suunnitelman päivittäminen lausuntojen jälkeen

HSL on tarkistanut suunnitelmaa kunnilta saatujen lausuntojen perusteella. Muutokset suunnitelmaan esitetään kunnittain

Helsinki

Lauttasaaren palvelutasoa parannetaan luonnoksen perusvaihtoehtoon nähden jatkamalla Katajaharjun linja 20 Ruoholahteen ja vastaavasti lyhentämällä toinen Vattuniemen linjoista (21B) Lauttasaaren metroasemalle. Vattuniemestä on vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja edelleen Erottajalle linjalla 21. Näin sekä Katajaharjusta että Vattuniemestä on vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja Lauttasaarentien itäosista säilyy vaihdoton yhteys Lauttasaaren yhteiskoululle. Jotta linjat 20 ja 21 saadaan tahdistettua Lauttasaarentiellä, tihennetään linjojen 21 ja 21B vuoroväliä ja harvennetaan linjan 20 vuoroväli ruuhka-aikoina 12 minuuttiin. Lauttasaaren tarjonta paranee luonnokseen verrattuna hieman Vattuniemen osalta kaikkina vuorokauden aikoina, mutta heikkenee hieman Katajaharjun linjan osalta ruuhka-aikaan. Katajaharjun linja tarjoaa kuitenkin muutoksen myötä paremmat yhteydet Ruoholahden suuntaan.

Vattuniemessä linjat siirretään pois Melkonkadulta Vattuniemenkadulle. Linjat kulkevat edelleen Heikkilänaukion läpi. Linjat 20, 21 ja 21B on linjattu edelleen Gyldenintien kautta, johtuen mm. Gyldenintien hyvistä vaihto-olosuhteista sekä mahdollisesta Lauttasaaren kauppakeskuksen metroliikenteen aloitusta myöhäisemmästä valmistumisajankohdasta johtuen, joka voi aiheuttaa käyttökatkoksia Lauttasaarentien kautta kulkevasta vaihtoyhteydestä bussien ja metron välillä.

Ruoholahdessa kääntöpaikalle on löydetty uusi paikka Ruoholahdenrannan varresta, jolloin Lauttasaaresta Ruoholahteen ja Erottajalle kulkevilla linjoilla ei ole eroavia reittiosuuksia Ruoholahdessa. Kääntöpaikan yhteydessä on myös vaihtomahdollisuus raitiolinja 9:lle. Myöhemmässä vaiheessa Ruoholahteen päättyvä linja voidaan jatkaa Jätkäsaareen, jolloin se tarjoaa liityntäyhteydet satamasta Ruoholahden metroasemalle ennen raitiolinjan 8 jatkamista, joka tapahtuu tämän hetken arvion perusteella vasta vuonna 2023. 

Lauttasaaren linjat
Maunulan osalta esitetään linjan 51 sunnuntailiikenteen aloittamisesta luopumista. Sunnuntaisin vanhan Maunulan palvelu perustuisi linjan 66 liikennöintiin vanhan Maunulan kautta tunnuksella 66K. Muilta osin suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia Maunulan osalta. Mikäli linjaa 51 jatkettaisiin Rautatientorille, jouduttaisiin sieltä tilanpuutteen vuoksi vastaavasti siirtämään joku toinen linja päättymään Hakaniemeen. Metsäpurontieltä on edelleen vaihdoton yhteys Elielinaukiolle linjalla 63. Linjalta 51 voi vaihtaa Käpylän asemalla lähijuniin, Hakaniemessä metroon, raitiovaunuihin tai busseihin tai Mäkelänkadulla Rautatientorille meneviin busseihin.Espoo

Suunnitelmaan on lisätty linja 115, joka tarjoaa Juhanilan alueelle yhteyden Tapiolaan. Viikonloppuisin linjaa 115 ajetaan A-reitillä, jolloin linjan reittiä jatketaan Tapiolasta Lauttasaareen. Tällöin linja palvelee myös Hanasaaren kulttuurikeskusta viikonloppuisin, kun linja 555 ei kulje.

Liityntälinjastosuunnitelmaa on muutettu niin, että linjan 548 päätepysäkki siirtyy Jupperiin.


Tapiolan linjat

Vantaa

Suunnitelmaehdotukseen ei tehty muutoksia Vantaan lausunnon perusteella. Suunnitelman vertailutilanne on talvikausi 2014-2015 ja, mikäli linjan 510 vuoroväliä tihennetään talvikaudella 2015-2016, on myös linjan 555 liikenne tässä suunnitelmassa esitettyä tiheämpää metroliikenteen alkaessa.

Kauniainen

Linjan 251 reitin muuttamista kiertämään Kaunialan kautta ei lisätty suunnitelmaehdotukseen. Kaunialan kierros kasvattaisi linjan 251 ajoaikaa ja lisäisi täten kustannuksia, jotka eivät ole perusteltuja matkustajamäärien perusteella. Kauniaisten läpi kulkevien matkustajien osalta muutos heikentäisi houkuttelevuutta. Lisäksi, koska Kaunialan lenkillä on pysäkit vain toisella puolella, heikentäisi muutos myös linjaston selkeyttä.

Suunnitelman jatkokäsittely

Suunnitelmaa käsitellään HSL:n hallituksessa 20.1.2015.

HSL:n hallituksen esityslistaa voi katsoa osoitteesta http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015392-9.HTM
Samasta paikasta löytyvät myös itse suunnitelmaraportti, sen liitteet ja kuntien lausunnot kokonaisuudessaan.


HSL alkaa valmistautua suunnitelman toimeenpanoon, kun HSL:n hallitus on hyväksynyt sen. Ensimmäisenä vaiheena on kilpailutuksen suunnittelu. Tämä suunnitelma on laadittu lopputilanteeseen eli siihen vaiheeseen, kun kaikki metroasemat ja bussiterminaalit ovat käytettävissä. Metroliikenteen alkaessa kaikki asemat ja bussiterminaalit sekä joukkoliikenteen kannalta oleelliset katuyhteydet eivät välttämättä ole käytettävissä, jolloin joudutaan suunnittelemaan väliaikaisratkaisuja. HSL tiedottaa väliaikaisratkaisuista erikseen.