20.12.2013

Usein kysytyt kysymykset 3: Miksi nykyiset linjat 195 ja 504 lakkautetaan?Blogissa on esitetty, että Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta kulkisi Länsimetron myötä vain linjat 551 ja 552. Linja 551 olisi uusi linja Tapiolan ja Pasilan välillä (katso blogipäivitys 27.11.). Se korvaisi nykyisenkaltaiset linjat 194, 195, 503, 504, 505 ja 506. Linja 552 säilyisi nykyisellään. Linja 506 jäisi liikennöimään välille Meilahti – Viikki, kun taas nykyisenkaltaiset linjat 194, 503, 504 ja 505 lakkautettaisiin. Linja 195 jäisi Tapiolan ja Espoonlahden väliseksi linjaksi.

Nykyisten linjojen 195 ja 504 lakkauttamisesta on esitetty blogissa paljon kritiikkiä ja kysymyksiä. Lakkauttaminen perustuu tavoitteeseen keskittää Tapiolan, Meilahden ja Pasilan väliset yhdelle linjalle, jolla tarjotaan tiheää ja tasavälistä palvelua laajalla liikennöintiajalla, kaikkina viikonpäivinä.

Linjan 195 osalta kritiikki on kohdistunut etenkin Latokasken yhteyksiin. Luonnoksissa on esitetty uutta linjaa 195, jonka reitti olisi Tapiolan ja Puolarmetsän välillä nykyisen linjan 195 reitin mukainen, mutta reitin loppuosa kulkisi Eestinlaakson ja Nöykkiön kautta Espoonlahteen. Latokaskelaisten huoli on kohdistunut pääasiassa Olarin, Puolarmetsän, Niittykummun, Tapiolan ja Meilahden yhteyksiin. Lisäksi on tuotu esille mm. koulumatkayhteyksien ja postiasioinnin hankaloitumista.

Latokasken yhteyksien lisäksi on kritisoitu Lehtisaaren ja Kuusisaaren Helsingin keskusta -yhteyksien muuttumista vaihdollisiksi.

Linjan 504 lakkauttamisen osalta ongelmaksi on koettu erityisesti Suur-Espoonlahden vaihdollisiksi muuttuvat yhteydet Meilahteen ja Pasilaan.

Linja 195

Nykyisin Latokaskea palvelevat linjat 42, 160 ja 195. Linjojen 42 ja 160 vuorotarjonta on ruuhka-aikoina hyvä, linja 195 kulkee 2-3 kertaa tunnissa. Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman luonnoksissa on esitetty linjoille 42 ja 160 jatkossakin tiheää palvelua ruuhka-aikoina sekä vuorovälien tihennystä päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi linjalta 160 poistetaan K-reittiosuus, mikä nopeuttaa matkantekoa Latokaskesta ja parantaa näin osaltaan tarjontaa nykyisestä. Linjan 160 reitti muuttuu kulkemaan Kuitinmäentien, Kalastajantien ja Suomenlahdentien kautta Matinkylään. Myös tämä reittimuutos on blogin kommenteissa nähty huononnuksena. Reitti voi olla hieman hitaampi metroasemalle mentäessä, mutta sieltä lähdettäessä ei tarvitse kiertää Piispansiltaa, jolloin reitti voi olla jopa nopeampi. Lisäksi reittimuutoksella voidaan saada lisää käyttäjiä linjalle 160, jolloin tiheämmille vuoroväleille on perusteita myös jatkossa.

Länsimetron myötä linja 160 ja metro yhdessä tarjoavat tiheävuoroväliset yhteydet Latokaskesta Helsingin lisäksi Niittykumpuun, Tapiolan urheilupuistoon ja Tapiolaan sekä Otaniemeen ja Keilaniemeen. Latokasken yhteydet Olariin perustuvat vaihtoon joko Kuitinmäentiellä (linja 543) tai Matinkylän terminaalissa (linjat 5, 31 ja 533). Latokaskesta voi myös kävellä tai mennä bussilla 42 Finnoontien varteen, josta linja 31 kulkee Olariin. Linjalle 195 pääsee vaihtamaan parhaiten linjalta 160 Nöykkiönkadulla.

Nykyisen linjan 195 kysyntä Latokaskessa on ollut hyvin pientä aamuruuhkan ulkopuolella. Myöskään matkat Latokaskeen linjalla 195 ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Tämän perusteella ei ole jatkossa enää perusteltua ajaa linjojen 42 ja 160 lisäksi Latokaskeen vielä kolmatta linjaa. Latokaskessa ei ole työpaikkoja tai vapaa-ajankohteita, jotka vetäisivät matkustajia Latokaskeen.

Meilahden ja Puolarmetsän yhteydet ovat herättäneet huolta latokaskelaisten keskuudessa. Meilahteen on keskittymässä jatkossa enemmän toimintoja ja sen merkitys työpaikka-alueena kasvaa. Tutkimme matkakorttiaineistosta matkoja, jotka tehdään Latokaskesta välille Lehtisaari-Hesperian puisto. Nämä matkat pitävät siis sisällään Meilahteen tehtävät matkat. Latokaskesta tehdään hyvin vähän matkoja välille Lehtisaari-Hesperian puisto, joten käyttäjämäärien puolesta ei ole perusteltua säilyttää vaihdotonta yhteyttä Meilahden alueelle. Puolarmetsän sairaalan toiminta tulee lakkaamaan, kun uusi, Jorvin yhteyteen rakennettava Espoon sairaala valmistuu.

Latokasken lähin posti on sijoittunut kaupallisten palveluiden yhteyteen Finnoontien varteen. Myös tämän yhteyden säilymisestä ollaan oltu huolissaan. Lähimpänä postia olevalla pysäkillä tehdään keskimäärin vain muutamia nousuja päivän aikana, joten tämäkään ei ole perusteltu syy säilyttää nykyisenkaltaista linjaa 195.

Espoon englanninkielinen opetustoiminta keskittyy jatkossa Suurpeltoon, jonne valmistuu Opinmäen koulu vuonna 2015. Olarin koulu ja lukio, joissa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, kerää myös oppilaita usealta suunnalta. Näihin kouluihin pääsee jatkossa erittäin kätevästi Matinkylän terminaalin kautta, josta on ruuhkassa luonnoksen perusteella 10 ja päiväaikaan 8 lähtöä tunnissa Suurpeltoon.

Vaikka linjan 195 lakkauttamisen myötä Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteydet Helsingin keskustaan muuttuvat vaihdollisiksi, ovat vaihtomahdollisuudet erinomaiset. Luonnoksen linjalta 551 voi vaihtaa Munkkiniemessä ratikkaan ja keskustaan ajaviin busseihin ja Otaniemessä metroon. Lisäksi linja 551 tuo tiheän, tasavälisen palvelun kaikkina viikonpäivinä.

Linja 504

Linjaa 504 on esitetty lakkautettavaksi, jolloin matkat Espoonlahdesta Meilahden ja Pasilan suuntaan muuttuisivat kahden vaihdon matkoiksi.

Nykyisin linja 504 palvelee Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Iivisniemen alueita tarjoamalla suoran yhteyden Keilaniemen, Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta Meilahteen ja siitä edelleen Pasilaan. Linjalle 504 voi vaihtaa muilta seutulinjoilta Länsiväylän varressa, jolloin se on tarjonnut yhden vaihdon yhteydet Meilahteen ja Pasilaan laajalle alueelle Etelä-Espoossa. Etenkin Ison Omenan ja Westendinaseman pysäkeiltä on paljon nousijoita linjalle 504 ja nämä pysäkit ovat itse asiassa linjan 504 vilkkaimmat yksittäiset pysäkit. Linjaa ajetaan vain ruuhka-aikoina ja linjalla on hyvin matkustajia aamuruuhkassa Helsinkiin päin. Aamuruuhkan matkustajamäärät Espooseen päin ja iltaruuhkassa matkustajamäärät molemmissa suunnissa ovat kuitenkin jääneet pienemmiksi.

Kun Länsimetro valmistuu, ei Länsiväylällä Matinkylän ja Westendinaseman välillä enää liikennöi seutubussit. Mikäli linja 504 jäisi liikennöimään myös Länsimetrotilanteessa, nykyisenkaltaiset vaihtomahdollisuudet muilta linjoilta poistuisivat. Ison Omenan tapauksessa vaihto vielä onnistuisi, mutta se edellyttäisi suurimmalla osalla matkustajista usean sadan metrin kävelymatkaa Ison Omenan eteläpäässä sijaitsevasta bussiterminaalista Länsiväylän varrelle. Westendinaseman kohdalle ei jäisi vaihtomahdollisuutta kuin Westendistä Tapiolaan kulkevalta liityntälinjalta.

Jos linja 504 säilytettäisiin Länsimetro-tilanteessa, vähenisi sen kysyntä nykyisestä, koska linjalle ei voisi vaihtaa sujuvasti muilta linjoilta. Vaihtomahdollisuuksien luomiseksi reitti tulisi muuttaa kulkemaan metroaseman kautta. Matinkylän terminaali ei ole rakenteeltaan läpiajettava, joten vaihdot tapahtuisivat katuverkon pysäkeillä. Matinkylän katuverkon ennakoidaan ruuhkautuvan, jolloin linjan 504 ajoaika kasvaisi vielä muutoinkin hitaamman reitin lisäksi nykyisestä.

Jos linja 504 säilytettäisiin Länsimetro-tilanteessa, olisi se parempi linjata Tapiolan terminaalin kautta.  Tällöin linja tarjoaisi hyvän vaihtomahdollisuuden kaikkien Tapiolaan päättyvien linjojen kanssa ja vaihtoyhteys myös metron kanssa olisi hyvä. Tämä reitti kuitenkin hidastaisi nykyistä linjaa 504 selkeästi.

Länsimetron myötä pyritään kehittämään vahvoja ja selkeitä joukkoliikenteen yhteyskäytäviä.
Linjaa 504 ei nähdä vuorovälien ja liikennöintiaikojen puolesta hyvänä linjana, kun siirrytään metron liityntälinjastoon. Sitä ei myöskään nähdä kehittämiskelpoisena johtuen pitkästä reitistä ja ajoajasta sekä epätasaisesta kysynnästä.  Pitkästä reitistä ja ajoajasta johtuen linjan liikennöinti tiheästi ja läpi päivän tulisi kalliiksi ja olisi osaltaan päällekkäistä palvelua metron ja Espoonlahden liityntälinjojen kanssa.

Yhteenveto

Suunnittelussa on arvioitu paremmaksi keskittää Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Meilahden kautta kulkeva palvelu yhdelle hyvän palvelutason linjalle kuin tehdä useita heikomman palvelutason linjoja, joita on lisäksi vaikea tahdistaa yhteisellä osuudella. Lähtökohtaisesti parempana on pidetty ratkaisua, jossa asuinalueilta on hyvät liityntäyhteydet metroon ja vähemmän kysytyt yhteysvälit ovat vaihdollisia. Vaihtoehtona tälle olisi tarjota heikommat liityntäyhteydet metroon ja heikompia suoria yhteyksiä vähemmän kysytyillä yhteysväleillä. Hyvä liityntäyhteys metroasemalle tarkoittaa hyviä vaihtomahdollisuuksia metron lisäksi useille muille linjoille.

Metron myötä bussiliikenteen kustannuksista tulee saada säästöjä. Tämän vuoksi suunnittelussa on pyritty kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja tarjontaa on vähennetty vähemmän kysytyiltä yhteysväleiltä ja keskitytty parantamaan suuremman kysynnän yhteysvälien tarjontaa.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman suunnittelutiimi toivottaa kaikille blogin lukijoille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!  

27.11.2013

Uusia luonnoksia linjoista 506 ja 205

Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.
Luonnoksissa on esitetty reittien lisäksi tavoitteellisia vuorovälejä. Esitetyt vuorovälit ovat arvioita arjen vuoroväleistä ja ne perustuvat nykytilanteeseen, olisivat sopivat matkustuskysyntään nähden tai vastaisivat liityntälinjastolle soveltuvaa vuoroväliä. Lopullisen suunnitelman vuorovälit määrää kysyntä ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.
Linjastoluonnokset esitetään tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kartoissa ei näy kaikki alueelle kaavaillut linjat. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää. Linja 506 Meilahti – Pasila – Viikki
Linja 551 Tapiola – Meilahti – Pasila

Aiemmin blogissa on esitetty luonnos, jossa nykyiset seutulinjat 194, 195, 503, 504, 505 ja 506 yhdistetään yhdeksi linjaksi 506 välillä Tapiola – Pasila – Viikki. Osa linjan vuoroista olisi ajettu lyhennettyä B-reittiä välillä Tapiola – Pasila. Esitetyt linjat 506 ja 506B olisivat liikennöineet ruuhkassa yhteisellä osuudellaan 7,5 minuutin vuorovälillä. Tämä vuoroväli ei välttämättä olisi ollut riittävä matkustajamääriin nähden, eikä se olisi sopinut metron vuoroväliin välillä Tapiola – Matinkylä. Linjan 506 vuoroväliä ei olisi ollut kustannustehokasta tihentää ehdotetusta johtuen hitaasta yhteydestä Pasilan ja Viikin välillä. Toteutuessaan Vallilanlaakson joukkoliikennekatu muuttaisi tilannetta.

Uudessa luonnoksessa linja 506 liikennöisi välillä Meilahti – Pasila – Viikki. Linjan 506 vuorotarjonta olisi samankaltainen kuin nykyisinkin. Tapiolasta Meilahteen ja Pasilaan kuljettaisiin uudella linjalla 551, jolle ehdotetaan 5 minuutin vuoroväliä ruuhkassa ja liikennöintiä viikon kaikkina päivinä.

Linja 506 ehdotetaan päätettäväksi Meilahteen. ”Jokeri 0”:n toteutussuunnittelun myötä ratkaisu voi muuttua. ”Jokeri 0” tarkoittaa reitiltään nykyisen Helsingin sisäisen linjan 58 kaltaista runkolinjaa.

Tavoitteellinen vuoroväli:
551 (Tapiola – Meilahti – Pasila): ruuhkassa 5 min / päivällä ja alkuillalla 10-15 min / muuten 20-30 min

Linja 506 Meilahti - Pasila - Viikki


Linja 551 Tapiola (Westendinasema) - Meilahti - Pasila


Linja 205 Hakaniemi – Meilahti – Perkkaa – Leppävaara

Linja 205 Kamppi – Meilahti – Perkkaa – Leppävaara tarjoaa yhteyksiä, joihin Länsimetro ei suoraan vaikuta. Koska Länsimetron liityntälinjaston yhteydessä kuitenkin tarkastellaan Etelä-Espoon poikittaisia seutuyhteyksiä Helsinkiin (eli nykyisiä linjoja 194, 195, 503, 504, 505, 506) ja esitetään Etelä-Espoon yhteyksiä Lehtisaari-Kuusisaari – reittiä pitkin keskitettäväksi yhdelle linjalle, heijastuvat muutokset linjastoon laajemmin.

Linjan 503 lakkauttaminen vaikuttaa suoraan Helsingin sisäiseen linjaan 53, jonka liikennöinti myös loppuisi. Nykyisin linjaa 503 liikennöidään arkisin ruuhka-aikoina ja linjaa 53 arkisin päivällä ja illalla sekä lauantaisin koko päivän. Linja 53 on linjan 503 lyhennetty versio välillä Munkkiniemi – Hakaniemi.

Jotta välille Munkkiniemi – Hakaniemi jäisi jatkossakin palvelua, ehdotetaan linjaa 205 päätettäväksi Hakaniemeen Kampin sijasta. Muutoksella ei olisi olennaista muutosta linjan 205 vuorotarjontaan.

Linja 205 Hakaniemi - Meilahti - Perkkaa - Leppävaara


22.11.2013

Kooste luonnosten vaikutuksesta nykyisiin Espoon sisäisiin ja Espoon suunnan seutulinjoihin


Tämä päivitys on yhteenveto blogissa aiemmin esitetyistä luonnoksista ja tarkoituksena on antaa kokonaiskäsitystä luonnosten vaikutuksista Espoon sisäisiin linjoihin ja Espoon suunnan seutulinjoihin tilanteessa, jossa Länsimetro liikennöi Matinkylään asti.
Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.
Linjastoluonnokset on esitetty tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää. Palvelulinjat P10-P80: ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 2 lakkautetaan
Linja 3 lakkautetaan
Linja 4 lakkautetaan
Linja 5 luonnoksissa tunnuksella M5 (Matinkylä – Suurpelto – Karamalmi – Leppävaara)
Linja 10 luonnoksissa tunnuksella T10 (Teekkarikylä – Pohjois-Tapiola – Tapiola – Westend – Matinkylä – Hyljelahti)
Linja 11 lakkautetaan
Linja 12 lakkautetaan
Linja 13 lakkautetaan
Linja 14 luonnoksissa tunnuksella 14 (Tillinmäki – Saunalahti – Kivenlahti – Espoonlahti – Suomenoja – Tapiola)
Linja 15 luonnoksissa tunnuksella 15 (Lähderanta – Kauniainen – Mankkaa – Tapiola)
Linja 16 luonnoksissa tunnuksella M16 (Lillhemt – Matinkylä – Friisilä)
Linja 18 luonnoksissa tunnuksella 8 (Kauklahti – Espoon keskus – Tuomarila – Kuurinniitty)
Linja 19 lakkautetaan
Linjoja 20-29 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 31 luonnoksissa tunnuksella M31 (Kalastajanmäki – Kuitinmäki – Espoon keskus – Jorvi), lisäksi M31B (osuudella Kalastajanmäki – Kuitinmäki)
Linja 42 luonnoksissa tunnuksella M42 (Soukka – Espoonlahti – Kivenlahti – Latokaski – Espoon keskus – Jorvi)
Linja 46 lakkautetaan
Linja 51 luonnoksissa tunnuksella 51 (Leppävaara – Karakallio – Kauniainen – Tuomarila – Espoon keskus – Tuomarilan asema)
Linja 65 lakkautetaan
Linjoja 70-96H ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 102 lakkautetaan
Linja 103 lakkautetaan
Linja 105 lakkautetaan
Linja 106 luonnoksissa tunnuksella T106 (Leppävaara – Perkkaa – Laajalahti – Pohjois-Tapiola – Tapiola)
Linja 107 luonnoksissa tunnuksella T107 (Suurpelto – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola)
Linja 109 luonnoksissa tunnuksella T109 (Jorvi – Kauniainen – Taavinkylä – Mankkaa – Tapiola)
Linja 110 luonnoksissa tunnuksella T110 (Leppävaara – Kilo – Mankkaa – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola)
Linja 111 lakkautetaan
Linja 112 luonnoksissa tunnuksella T112 (Tapiola – Niittykumpu – Haukilahti – Matinkylä)
Linja 121 lakkautetaan
Linja 122 lakkautetaan
Linja 132 lakkautetaan
Linja 143 luonnoksissa tunnuksella M143 (Soukanniemi – Ala-Soukka – Iivisniemi – Matinkylä)
Linja 145 luonnoksissa tunnuksella M145 (Suvisaaristo – Soukka – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 147 luonnoksissa tunnuksella M147 (Kivenlahti – Laurinlahti – Soukka – Iivisniemi – Matinkylä)
Linja 150 luonnoksissa tunnuksella M150 (Kivenlahti – Espoonlahti – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 154 luonnoksissa tunnuksella M154 (Tuomarila – Suvela – Espoon keskus – Finnoontie – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 156 luonnoksissa tunnuksella M156 (Tuomarila – Suna – Espoon keskus – Finnoontie – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 158 luonnoksissa tunnuksella M158 (Tillinmäki – Nöykkiö - Eestinlaakso – Kuitinmäentie – Suomenlahdentie – Matinkylä)
Linja 160 luonnoksissa tunnuksella M160 (Latokaski – Martinsillantie – Kuitinmäentie – Suomenlahdentie – Matinkylä)
Linja 165 luonnoksissa tunnuksella M165 (Espoonkartano) – Hansavalkama – Kauklahti – Vanttila – Kurttila – Saunalahti – Kivenlahdentie – Länsiväylä – Matinkylä. Lisäksi uusi linja M164 (Saunaniemi – Kivenlahden teollisuusalue – Kivenlahdentie – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 194 lakkautetaan
Linja 195 luonnoksissa tunnuksella 195 (Espoonlahti – Nöykkiö – Eestinlaakso – Olari – Niittykumpu – Tapiola), lisäksi ruuhka-aikoina 195B (osuudella Kuitinmäki – Tapiola)
Linja 205: käsitellään blogissa ensi viikolla
Linjoja 206, 212 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 213: ehdotetaan päätettäväksi Espoon keskukseen
Linjoja 231, 247, 248 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 270: tutkitaan vaihtoehtoista päätepysäkkiä Kuurinniityn sijasta
Linjoja 315, 324, 339, 345, 346 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 501 lakkautetaan
Linja 503 lakkautetaan
Linja 504 lakkautetaan
Linja 505 lakkautetaan
Linja 506: uusia luonnoksia linjasta 506 julkaistaan blogissa ensi viikolla
Linja 510 luonnoksissa tunnuksella 510 (Martinlaakso – Leppävaara – Otaniemi – Keilaniemi – Lauttasaari)
Linja 514 lakkautetaan Kehäradan myötä
Linjaa 530 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 533 luonnoksissa tunnuksella 533 (Matinkylä – Suurpelto – Kauniainen – Järvenperä)
Linjaa 535 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linjaa 540 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 543 luonnoksissa tunnuksella 543 (Leppävaara – Mankkaa – Olari – Iivisniemi – Kivenlahti)
Linja 550 luonnoksissa tunnuksella 550 (ei muutoksia nykytilanteeseen)
Linjaa 552 ei esitetä tässä suunnitelmassa muutoksia
Linjaa 554 ei käsitellä tässä suunnitelmassa