8.11.2013

Luonnoksia linjoista Tapiolaan ja linjastoa täydentävistä poikittaisyhteyksistäAlkuun haluamme kiittää blogin aktiivisesta seuraamisesta ja kommentoinnista. Eräissä kommenteissa on epäilty, että emme seuraa blogiin ilmaantuvia kommentteja. Haluamme kuitenkin tuoda esille, että koko suunnittelutiimi seuraa kommentointia ja niitä käsitellään aktiivisesti. Valitettavasti aikamme ei riitä jatkuvan vuoropuhelun edistämiseen blogissa, mutta tavoitteenamme on käsitellä kommenteissa usein esille tulleita seikkoja omissa blogipostauksissamme.

Toivomme, että jatkatte aktiivista seurantaa ja kommentointia jatkossakin!

Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.

Luonnoksissa on esitetty reittien lisäksi tavoitteellisia vuorovälejä. Aiemmista päivityksistä poiketen tavoitteeksi on nyt monilla linjoilla asetettu päivä- ja iltaliikenteessä 15 min, jotta bussitarjonta sopisi paremmin metron ja junan vuoroväleihin. Vastaava päivä- ja iltaliikenteen vuoroväli koskisi useita aiempienkin päivitysten linjoja. Esitetyt vuorovälit ovat arvioita arjen vuoroväleistä ja ne perustuvat nykytilanteeseen, olisivat sopivat matkustuskysyntään nähden tai vastaisivat liityntälinjastolle soveltuvaa vuoroväliä. Lauantain vuorovälit olisivat päiväajan vuorovälejä vastaavalla tasolla, sunnuntain vuorovälit hiljaisen ajan vuorovälien kaltaiset. Lopullisen suunnitelman vuorovälit määrää kysyntä ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Linjastoluonnokset esitetään tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kartoissa ei näy vielä kaikki alueelle kaavaillut linjat. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää.

Kolmea reittiä Leppävaarasta Tapiolaan

Suur-Leppävaaran alueelta yhteydet Tapiolaan perustuisivat runkolinjaan 550 sekä Leppävaara-Tapiola –välillä nykyisenkaltaiseen linjaan T106 ja Tapiolan urheilupuiston kautta luonnosteltuun linjaan T110.

Linjat T106, T110, 550


Linja T106: Leppävaara – Perkkaa – Laajalahti – Pohjois-Tapiola – Tapiola
Linja T110: Leppävaara – Kilo – Mankkaa – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola
Linja 550: Itäkeskus – Leppävaara – Otaniemi – Tapiola

Leppävaaran ja Kilon asemien lähialueilta ensisijainen liityntäyhteys on junalle. Linjat T106 ja T110 tarjoaisivat sekä liityntäyhteyksiä junalle että loisivat yhteyksiä Tapiolaan ja metrolle.

Aiemmassa postauksessa linja M5 oli luonnosteltu kulkemaan Kilon kautta ja korvaamaan näin linjaa 110. Tässä esitetään kuitenkin Kiloon linjaa T110 ja linja M5 on luonnosteltu nykyisenkaltaiselle reitille Karamalmin kautta Leppävaaraan.

Linjaa T110 ehdotetaan kulkemaan Tapiolan urheilupuiston kautta, koska urheilupuisto on merkittävä vapaa-ajan kohde niin harrastus- kuin tapahtumapaikkanakin ja linja T110 loisi yhteyden Leppävaaran kaupunkikeskuksesta Tapiolan urheilupuistoon. Urheilupuistoon tulee oma metroasema, joten linjaa T110 metron liityntäyhteytenä käyttävät voisivat vaihtaa bussista metroon Urheilupuiston asemallakin.

Runkolinja 550 säilyy nykyisellään luoden vahvan vuorotarjonnan Espoon puolella Leppävaara – Otaniemi – Tapiola –välille.

Tavoitteellinen vuoroväli:
T106 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
T110 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Teekkarikylä ja Pohjois-Tapiola

Metro, runkolinja 550 ja edellisessä postauksessa esitetty linja 506 sekä linjat 510 ja 552 luovat Otaniemeen erinomaiset joukkoliikenneyhteydet monesta suunnasta pääkaupunkiseutua.
Teekkarikylä jää kuitenkin hiukan syrjään metroasemasta, samoin Pohjois-Tapiolan puolella, Kalevalantien ja Tietäjäntien yhteydet vähenevät, kun linjaa 103 ei enää olisi ja linjan 506 reitti kulkisi Otaniemestä Tapiolantietä Tapiolaan.

Linja T10


Linja T10: Teekkarikylä – Pohjois-Tapiola – Tapiola – Westend – Matinkylä – Hyljelahti  

Luomaan bussiyhteyden Teekkarikylästä metroasemalle sekä Kalevalantieltä ja Tietäjäntieltä niin Tapiolan kuin Otaniemenkin suuntaan on luonnosteltu linja T10, joka jatkaisi Tapiolasta edelleen Westendin ja Haukilahden kautta Matinkylään. Tässä luonnoksessa linjan T10 on esitetty hoitavan myös Hyljelahden yhteydet Matinkylään eli linjan linjan päätepysäkit olisivat Teekkarikylässä ja Hyljelahdessa. Puolarmetsän sairaalan alueen merkitys joukkoliikenteen kannalta muuttuu tulevaisuudessa, kun sairaalatoiminnot keskittyvät Jorviin.

Pohjois-Tapiolan toinen bussilinja olisi T106, jota on kuvattu yllä Leppävaaran ja Tapiolan välisten linjojen yhteydessä.

Tavoitteellinen vuoroväli:
T10 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Mankkaalta yhteyksiä moneen suuntaan

Mankkaantie – Vanhan-Mankkaan tie – Koivuviidantie on käytävä, jota monen bussilinjan on suorinta ja luontevinta kulkea. Pientalovaltaiselle Mankkaalle muodostuu sijaintinsa ansiosta tulevaisuudessakin hyvä joukkoliikennetarjonta ja yhteyksiä eri puolille Espoota.

Linjat T15, T109, T110 ja 543


Linja T15: Lähderanta – Kauniainen – Mankkaa – Tapiola
Linja T109: Jorvi – Kauniainen – Taavinkylä – Mankkaa – Tapiola
Linja T110: Leppävaara – Kilo – Mankkaa – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola
Linja 543: Leppävaara – Nihtisilta – Mankkaa – Lukupuro – Olari – Suomenoja – Espoonlahti – Kivenlahti

Linjat T15 ja T109 muodostaisivat linjaparin, joka palvelisi tasavälisesti välillä Tapiola-Kauniainen. Linjapariajattelusta johtuen linjojen eriävien osuuksien tulee mieluiten olla ajoajoiltaan yhtä pitkät. Linja T15 liikennöisi nykyistä reittiosuuttaan välillä Tapiola – Lähderanta, palvelu Lähderannan ja Jupperin välillä hoidettaisiin muilla linjastojärjestelyillä. Linja T109 kulkisi Taavinkylän ja Sepänkylän läpi. Linjat tarjoaisivat yhteyksiä sekä junalle että metroon ja linja T109 toimisi yhteytenä Tapiolan kaupunkikeskuksen ja Jorvin välillä.

Linja T110 tarjoaisi Mankkaalta yhteyksiä niin Tapiolaan, Leppävaaraan kuin Tapiolan urheilupuistoonkin. Urheilupuiston lenkin takia vuorojen tasavälistäminen linjaparin T15 & T109 vuorojen kanssa ei onnistu.

Espoon sisäisistä poikittaisista yhteyksistä linja 543 Leppävaara – Kivenlahti on luonnosteltu kulkemaan Mankkaantietä ja Kokinkyläntietä. Kokinkyläntiellä ei olisi muita linjoja. Koska linjan 543 reitti ei kulkisi metroasemien ohi, tulisi Kokinkyläntieltä Tapiolaan tai Helsinkiin matkatessa kävellä Mankkaanlaaksontien tai Vanhan-Mankkaan tien varteen tai vaihtaa linjalta 543 muille linjoille ko. kaduilla.

Linja T107 palvelisi reitillään Suurpellosta Urheilupuiston ja Tapiolan metroasemille myös Lukupuron yhteyksiä. Linjan reitti esitetään Suurpellon linjojen yhteydessä.

Tavoitteellinen vuoroväli:
T15 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
T109 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
T110 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
543 ruuhkassa 20 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Suurpelto liittyy sekä Matinkylän että Tapiolan suuntaan


Linjat M5, M16, T107 ja 533


Linja M5: Matinkylä – Suurpelto - Leppävaara
Linja M16: Lillhemt – Matinkylä – Friisilä
Linja T107: Suurpelto – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola
Linja 533: Vanhakartano – Kauniainen – Suurpelto – Matinkylä

Suurpelto kuuluu Suur-Matinkylän alueeseen, mutta Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla bussiyhteys Tapiolan suuntaan kuljettaa suoremmin kohti määränpäätä. Suurpellosta on kaavailtu vahvaa yhteyttä Matinkylään linjojen M5 ja 533 muodossa. Myös Lillhemtiä palveleva linja M16 kulkisi Suurpellon läpi Matinkylään. Linjan M5 luonnos on muuttunut sitten aiempien postausten. Uusimmassa luonnoksessa reitti kaavaillaan kulkevaksi Leppävaarasta Karamalmin kautta Nihtisiltaan ja Matinkylässä päättymään terminaaliin. Linjan M5 osalta on vertailtu eri reittivaihtoehtoja välillä Nihtisilta-Leppävaara. Ehdotetun Karamalmin reitin lisäksi on vertailtu myös Kilon kautta kulkevaa (aiemmin esitetty), Nuijalantien kautta kulkevaa ja Turunväylää/Kehä I:n kautta kulkevaa reittiä. Karamalmin kautta ajoa puoltaa tulevaisuudessa kehittyvä Keran alue sekä Karamalmin työmatkayhteydet.

Nykyisenkaltainen linja T107 on luonnosteltu kulkemaan Tapiolan urheilupuiston ohi Tapiolaan. Urheilupuistoon tulee oma metroasema, joten linjaa T107 metron liityntäyhteytenä käyttävät voisivat vaihtaa bussista metroon myös siellä.

Tulevaisuudessa, mikäli busseille saadaan läpiajoyhteys Suurpellosta Kuurinniittyyn, myös Tapiolan ja Espoon keskuksen välille saadaan houkutteleva bussiyhteys. Tällöin linjaa T107 on mahdollista jatkaa Suurpellosta ainakin Espoon keskukseen asti.

Tavoitteellinen vuoroväli:
M5 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
M16 ruuhkassa 30 min / päivällä ja illalla 30-60 min / hiljaiseen aikaan 60 min
T107 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
533 ruuhkassa 15 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Tontunmäki ja Olarinluoma lähellä uusia metroasemia

Nykyisin linja 105 ajaa Tontunmäen ja Olarinluoman läpi. Tulevaisuudessa alueet ovat niin lähellä uusia Niittykummun ja Urheilupuiston metroasemia, ettei bussilinjan reitittäminen näiden alueiden sisälle ole järkevää. Metroasemien lisäksi lähellä on bussilinjoja niin Merituulentiellä, Koivu-Mankkaan tiellä, Olarinkadulla kuin Mankkaanlaaksontielläkin. Linjan 105 kaltaista linjaa ei metrotilanteessa enää liikennöitäisi.

Westend ja Haukilahti Tapiolan ja Matinkylän välissä
 
Linjat T10 ja T112


Linja T10: Teekkarikylä – Pohjois-Tapiola – Tapiola – Westend – Matinkylä – Hyljelahti  
Linja T112: Tapiola – Niittykumpu – Haukilahti – Matinkylä 

Westendin aluetta palvelevaksi linjaksi on luonnosteltu T10, joka luo yhteydet Westendistä niin Tapiolan kuin Matinkylänkin suuntaan. Linjan reitti kulkisi Westendissä Hiiralantietä ja Westendintietä. Westendinkatua pitkin ei nykyiseen tapaan liikennöisi bussilinjaa, mutta Hiiralantien pysäkit ja Westendinasema olisivat kohtuullisen kävelymatkan päässä. Westendinasema on runkolinjan 550 päätepysäkki, samoin Westendinasemalle on luonnosteltu päättymään linja 506, joka loisi vahvan yhteyden Meilahteen ja Pasilaan.

Haukilahden bussilinjoilla pääsisi Tapiolan, Matinkylän ja Niittykummun metroasemille. Bussilinja T10 on luonnosteltu Hauenkalliontielle, kun taas T112 kulkisi Haukilahdenrantaa. Linja T112 loisi nopean liityntäyhteyden Haukilahdesta Niittykummun metroasemalle.

Vaihtoehtoisesti linja T112 voidaan jatkaa Hyljelahteen ja linja T10 päättää Matinkylän metroasemalle.

Tavoitteellinen vuoroväli:
T10 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
T112 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Täydentäviä linjoja pitkittäin ja poikittain

Aiemmin esitettyjen linjojen lisäksi on luonnosteltu joukko pitkittäis- tai poikittaissuunnassa kulkevia linjoja, joiden ensisijainen tehtävä on luoda muita kuin metron liityntäyhteyksiä.

Linja 8: Kauklahti – Espoon keskus – Tuomarila – Kuurinniitty
Linja 14: Tillinmäki – Saunalahti – Kivenlahti – Espoolahti – Suomenoja – Tapiola
Linja 51: Leppävaara – Karakallio – Kauniainen – Tuomarila – Espoon keskus – Tuomarilan asema
Linja 195: Espoonlahti – Nöykkiö – Eestinlaakso – Olari – Niittykumpu - Tapiola
Linja 533: Vanhakartano – Kauniainen – Suurpelto – Matinkylä
Linja 543: Leppävaara – Nihtisilta – Mankkaa – Olari – Suomenoja – Hannus – Soukka – Espoonlahti - Kivenlahti

Linjat 8 ja 51


Uuden linjan 8 päätepysäkit olisivat Kuurinniityssä ja Kauklahdessa, mahdollisesti osan vuoroista Lasilaaksossa. Linja hoitaisi Kuurinniityn ja Mikkelän yhteydet Espoon keskukseen ja korvaisi nykyisen linjan 18 sekä linjan 213 osuuden Espoon keskus - Kauklahti ja linjan 270 osuuden Kuurinniitty - Espoon keskus. Linjaa 270 ei olisi enää järkevää ajaa Kuurinniittyyn asti, vaan linjalle mietitään vaihtoehtoista päätepysäkkiä.

Linja 8 ja Suurpeltoon päättyvä linja T107 olisi tulevaisuudessa mahdollisuus yhdistää yhdeksi linjaksi, mikäli busseille tulee läpiajomahdollisuus Kuurinniitystä Suurpeltoon. Tällöin osa vuoroista ajettaisiin todennäköisesti välillä Tapiola - Espoon keskus ja osa vuoroista jatkaisi Kauklahteen asti. Ilman bussien läpiajomahdollisuutta Suurpellosta Kuurinniittyyn bussilinjasta Tapiolan ja Espoon keskuksen välillä ei ole mahdollista saada riittävän suoraa, että se olisi vaihdollista yhteyttä houkuttelevampi.

Linjaa 51 on pyritty selkiyttämään luonnostellulla reittiversiolla, jossa ”Kaunialan lenkistä” Kauniaisissa luovuttaisiin ja reitti kulkisi Kauniaisista Kauppalantietä, Kuurinmäentietä ja Pitkänotkontietä kohti Espoon keskusta ja edelleen Kirkkojärventien kautta Tuomarilan asemalle, radan pohjoispuolelle. Radan pohjoispuolella, Tuomarilassa, linja korvaisi nykyisen linjan 19 reittiosuuden.

Linja 14


Linja 14 palvelisi Tillinmäen ja Saunalahden alueilta yhteytenä omaan kaupunkikeskukseen, Espoonlahteen. Samoin Martinsillantien varresta se olisi ainoa suora yhteys Espoonlahteen. Kaikkiaan linja 14 loisi yhteyden Martinsillantie-Kuitinmäentie-Merituulentie –käytävään aina Nöykkiönkadulta Tapiolaan asti. 

Linja 195


Linja 195 korvaisi poistuvaksi esitettyä linjaa 46 Eestinlaakson ja Nöykkiön alueiden yhteyksissä omaan kaupunkikeskukseen, Espoonlahteen. Linja 195 yhdistäisi Espoonlahden ja Tapiolan kaupunkikeskukset luoden reittinsä varrelle vaihtomahdollisuuksia mm. Espoonlahden, Finnoontien, Olarin ja Tapiolan linjoihin. Linja loisi Olarin alueelta liityntäyhteydet Niittykummun metroasemalle, joka todennäköisesti koetaan houkuttelevaksi liityntäasemaksi erityisesti matkoilla kohti Helsinkiä. Näistä liityntämatkoista johtuen linjaa varauduttaisiin ruuhka-aikoina vahvistamaan B-vuoroilla välillä Kuitinmäki-Tapiola.

Linja 533

Linja 533 kulkisi nykyistä reittiään Vanhakartanosta Nihtisiltaan, mistä se jatkuisi Kehä II:a pitkin Suurpellon ja Olarin kautta Matinkylän metroasemalle. Tulevaisuudessa, Suurpellon pohjoisosien kehittyessä reitti olisi mahdollista linjata Kauniaisista Sepänkylän läpi Suurpeltoon.

Linja loisi yhteyksiä mm. Kauniaisista, Järvenperästä ja Lippajärveltä Matinkylään ja tarjoaisi samalla vaihtomahdollisuuksia Kauniaisissa myös muilta bussilinjoilta ja junalta Suurpellon, Olarin ja Matinkylän suuntaan. Linja täydentäisi Suurpellon liityntäyhteyksiä metrolle Matinkylään. Tässä luonnoksessa sekä linja 533 että linja M5 on päätetty Matinkylän bussiterminaaliin.

Linja 543


Linja 543 yhdistäisi Leppävaaran ja Espoonlahden kaupunkikeskukset kulkien metroasemien vaikutuspiirin ulkopuolella. Espoon sisäisistä poikittaisista yhteyksistä linja 543 kulkisi Mankkaan läpi ja liikennöisi ainoana linjana Mankkaan Kokinkyläntiellä sekä Kuitinmäen Friisinkalliontien eteläisellä osuudella. Pitkän reitin varrelle muodostuisi vaihtomahdollisuuksia mm. Espoonlahden, Finnoontien, Olarin, Mankkaantien, Nihtisillan ja Leppävaaran linjoihin.

Tavoitteellinen vuoroväli:
8 ruuhkassa 20 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min
14 ruuhkassa 15 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
51 ruuhkassa 20 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min
195 ruuhkassa 15 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
533 ruuhkassa 15 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min
543 ruuhkassa 20 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min


 


50 kommenttia:

 1. Jonkinlainen ympyrälinja (molempiin suuntiin?) Matinkylä-Olarin alueelle palvelisi hyvin alueen niitä asukkaita, jotka eivät asu metroaseman vieressä, sekä varmasti lisäisi metron käyttöastetta. Matinkylänkatu-Nuottaniementie-Kalastajantie Matinkylän puolella ja Olarin puolella Friisinkalliontie-Kuunkatu-Olarinkatu tai koukkaus Ruomelantien ja U-k:tien varrelta tekisi metroon siirtymisen helpommaksi tuhansille ihmisille.

  Tämä tietysti olettaen, että vuoroväli olisi riittävän tiheä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kannatan. Helppo olisi tehdä Matinkylä-Olari alueelle ns. kahdeksikon muotoinen lenkki, jota ajettaisiin kahteen suuntaan. Solmukohta tietysti Matinkylän metroaseman kohdalla. Voisi ottaa aina pysäkillä olevan vuoron ja välillä pääsisi todennäköisesti lyhyempää reittiä perille.

   Poista
 2. Vaikka ette yksittäisiin kommentteihin vastaakaan, niin mielestäni tähän kysymykseen olette kyllä vastauksen perusteluineen velkaa:

  Miten Latokasken väestö jatkossa pääsee töihin, kouluun, harrastuksiin ja asioille Puolarmetsään, Olariin, Niittykumpuun ja Tapiolaan?

  Latokaski tarvitsee ehdottomasti linjan joka menee nykyistä ja hyvin suunniteltua 195 reittiä Tapiolaan!

  VastaaPoista
 3. Laajalahti on täydellisessä motissa. Nykyiset hyvät yhteydet Helsinkiin ja Tapiolaan 106:lla romuttuvat täysin. Eli metro tuo siis käsittämättömän huononnuksen joukkoliikenneyhteyksiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikö 106 tässä ehdotuksessa pysy Leppävaaran ja Tapiolan välillä samanlaisena kuin nytkin? Kohdassa "Kolme reittiä Leppävaarasta Tapiolaan", kartan sininen viiva näyttää kulkevan Laajalahden läpi.

   Poista
 4. Tuntuu taas siltä että mitä väliä espoolaisilla jotka asuvat Turuntien pohjoispuolella. Täällä Pihlajarinteessä on Leppävaaran kaupunkiradan avaamisen jälkeen ollut surkeat yhteydet Helsinkiin, ja metro ei tuo kyllä mitään apua. Kaikki bussit menevät taas joko Jorviin tai Järvenperään ja Pihlajarinne jää väliinputoajaksi niin kuin aina. Kiitos! .....

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan samaa mieltä. Viherlaaksosta ainoat yhteydet näyttäisivät olevan Leppävaaraan, Nihtisiltaan ja Espoon keskukseen. Vaihto ei haittaa, Lepuskista pääsee kätevästi Helsingin keskustaan, mutta minnekään muualle ei sitten pääsekään. Sama juttu Espoon keskuksesta, josta lähtevät linjat ovat järestään niitä puolentoista tunnin maisemalinjoja.
   Mielestäni M5 voisi mieluummin ajaa Kehä II:a Matinkylään kuin koukata Karamalmin kautta; Karamalmin alue on ahdas ja mutkainen, ja Kehän varressa on kuitenkin pysäkkejä joille teollisuusalueelta pääsee vain 1-2 pysäkinvälin matkan kävellen, ja näin saataisiin linjaan mukaan myös Viherlaakso.

   Poista
 5. Ymmärrän todella hyvin monen kauempana asuvan tuskan näiden ehdotusten kanssa (erityisesti linjan 195 poistaminen vaikuttaa todella huonolta ajatukselta, toivon että nämä monet kommentit linjan puolesta otetaan vielä huomioon!), mutta Tapiolassa asuvana täytyy melkein hämmästyksekseni sanoa, että nämä ehdotetut yhteydet Leppävaaraan vaikuttavat (nimenomaan Tapiolan näkökulmasta, muualla asuvilla on tietenkin muunlaiset tilanteet) aivan järjellisiltä. Olen ennalta pelännyt, että yhteys Tapiolasta Selloon jätetään 550:n varaan, mutta tämä näyttää nyt paljon paremmalta. Kiitos!

  VastaaPoista
 6. Hyvä, että Mankkaalta kulkeva linja 110T kohti Tapiolaa kulkee Urheilupuiston kautta! Tulen käyttämään sitä liityntäbussina Urheilupuiston asemalle.

  VastaaPoista
 7. Miten Tapiolan alueelta jatkossa pääsee Munkkiniemi-Töölö-Pasila suuntiin. (Vrt nykyiset 194, 195, 505)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tätä edeltävä postaus tässä blogissa kertoi juuri siitä :)

   Poista
 8. Minusta liityntälinjojen pitäisi ajaa huomattavasti lyhyempiä reittejä. Mm. Westendistä on todella turhauttavaa, jos ehdotettu T10 on ainoa vaihtoehto, sillä Hyljelahdesta asti tulevat bussit tulevat Westendin kohdalle ihan miten sattuvat, jolloin aikataulujen mukaan ei voi millään tähdätä. Liityntälinjoista pitäisi tehdä niin lyhyitä, että aikataulut pitäisivät ja niihin voisi tähdätä!

  Ehkä esimerkkinä voisi olla linja, joka ajaisi vain Haukilahden ja Westendin kautta Tapiolaan, ja sitten Tapiolasta taas takaisin Westendiin ja Haukilahteen? Tai vaikka linja Tapiola-Westend-Haukilahti-Niittykummun asema ja toisinpäin?

  VastaaPoista
 9. Olariin ja Länsiväylän pohjois asuin alueeilla paljon tiheämpi liityntäyhteydet niittykummun metroasemalle

  VastaaPoista
 10. huomioikaa muutki suunnitelmanne suunnittelusanne
  http://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/pisara_radan_vaikutukset_pintaliikenteeseen.pdf
  tässä linjat 195 ja 194 säilyvät ja korvaisi helsingin linja 53 , kun ne jatketaan merhakaan töölööstä
  http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013337-14-1.PDF
  täassä vaihtoehdossa linja 205 korvaisi linja 53
  minun mielestä linjaa 53 ei kannattaisi korvata seutulinliolla , kun linja voisi jatkaa pajamäkeen korvaten linja 14 , kun raitiolinja tulee munkkivuoreen. joko linja 58 tai 57 jatketaan talinrantaan korvaamaan linja 18.

  VastaaPoista
 11. Jos Kaunialan lenkistä luovutaan (linja 51), niin milläs matkustat enää Kasavuoren / Kauniaisten keskiosien alueelta? 212 kulkee vain ruuhka-aikoina, joten siitä ei paljoa apua ole. Alueella on kuitenkin merkittäviä työpaikkoja (Kauniala) ja koulukeskittymiä, joille toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat elinehto. Alueella on myös runsaasti asutusta, myös kerros- ja rivitaloalueita, jotka jäisivät melkoiseen joukkoliikennemottiin (esim. Urheilutie, josta tämän olisi noin kilometri lähimmälle pysäkille).

  Yksi tutkimisen arvoinen vaihtoehto olisi jonkin linjan linjaaminen Koivuhovin aseman kautta Kaunialaan, josta edelleen Jorviin tai vaihtoehtoisesti linjan 212 liikennöinnin muuttaminen täysipäiväiseksi. Toinen vaihtoehto olisi jonkin Jorviin päättyvän linjan jatkaminen Kaunialan kautta Koivuhovin kautta Kauniaisten asemalle tai esim. Nihtisiltaan (esim. 26, jonka reitti on nykyisellään melko lyhyt).

  VastaaPoista
 12. 105 lakkauttaminen suututtaa. Tällä hetkellä kävelen bussipysäkille johon on matkaa n 700m, tulevaisuudessa kävelen lähes reilun kilometrin, 109 ja 110 pysäkille Mankkaantielle. Asun kehä 2:n vieressä, voisiko saada käveliöille polkua metsän läpi.... Miksei Kokinkyläntietä voisi kulkea bussi Tapiolaan tai urheilukeskukseen?

  VastaaPoista
 13. Linja T10 Hyljelahteen asti ulottuvana ja tiheällä vuorovälillä näyttää oikein hyvältä, pitäkää se!

  VastaaPoista
 14. Kalastajantie-Nuottaniementie-Matinkyläntie -akselilla on oltava tarpeeksi syöttökapasiteettia metroasemalle. Asema on hyvinkin kaukana Matinkylän keskuksesta, ja moni menee varmasti mielummin pari pysäkinväliä bussilla kuin kävelee. Tällä hetkellä 132 kulkee viiden minuutin välein täydessä istumakuormassa + päälle 5, 11, 31, 503, 533. Suunnitelmassa taitaa olla emää M31, 533, (ja 503?) korvaamassa tätä kaikkea. Täyttä tulee.

  Linjan T109 voisi ihan hyvin linjata Tapiolan urheilupuiston kautta. Kuten sanottu, kysyntä on kovaa myös Kauniaisten alueelta, mistä tämä luonnos hukkaisi suoran yhteyden kokonaan. Lisäksi T109:n varrelta tuleville on varmasti nopeampaa vaihtaa metroon Urheilupuistolla kuin Tapiolassa, ja väli Kalevalantie-Pohjantie on joka tapauksessa niin hidas, ettei matka-aika Tapiolaankaan hidastuisi montaa minuuttia. On myös hyvä muistaa, että Pohjantietä palvelee jo tiheä T106, ja kävely WeeGeen pysäkiltä Tapiolaan on siedettävä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minä puolestani pidän hyvänä juuri tätä ehdotusta, jossa 110:n reitti muuttuu kiertämään Urheilupuiston kautta ja T109 kulkee Pohjantietä - tämä siis datapisteenä suunnittelijoille.

   Poista
 15. Yhdyn muiden kommentteihin: T10 näyttää näin Westendissä asuvan kannalta hyvältä, joskin huolettaa hieman pitävätkö aikataulut. Toki hieman korpeaa se, että Westendin asemalta pääsee nopeammin Helsingin keskustaan tällä hetkellä bussilla kuin mitä tulevaisuudessa tuolla kympillä pääsee edes Tapiolaan ja vaihdettua metroon.

  Yö/iltaliikenteen suhteen mietityttää nykyinen 132N -linja. Kun metron iltakulkemisista ei ole tarkempaa tietoa (nykyinen myöhäinen kulku lienee kokeilu), niin olisi hyvä nähdä myös, miten yöliikenne on aikomus järjestää.

  VastaaPoista
 16. Hienoa, että suunnitelmissa Mankkaalta edelleen hyvät yhteydet sekä Leppävaaraan että Tapiolaan (lasten koulut), mutta mites linjat 194,195,505.Monella työpaikka Meilahdessa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjoja 194, 195 ja 505 käsitelty aiemmassa postauksessa: http://hsllansimetronliityntalinjasto.blogspot.fi/2013/10/tapiola-lehtisaari-kuusisaari-meilahti.html

   Poista
 17. T 10 linja pitäisi saada kulkemaan westendinkatua pitkin jossa kuitenkin paljon suurempi asutus kuin westendintietä pitkin (rannan kautta) jossa todella vähän asutusta. Mikä bussi palvelisi westendinkadun varrella asuvia tulevaisuudessa? Lisäksi olen huolissani että bussi tulee hyljelahdesta asti jolloin liityntävuoron täsmällisyydestä varmaan tulee ongelma, aikataulut eivät pidä jne.

  VastaaPoista
 18. Kuurinniitystä ei sitten ole kuin uusi linja 8 ja sekin Espoon keskuksen eikä Kauniaisten suuntaan. Ei sitten käydä Kauniaisissa koulussa / kaupassa / postissa julkisella liikenteellä.
  Juuri kun saatiin 51 vuoroväliä tiheämmäksi ja 270 kulkemaan Kuurinniittyyn.
  Kuurinmäentietä kulkeva 51 ei palvele Kuurinniityn sisäosia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joukkoliikennekatu Kuurinniitystä Suurpeltoon parantaisi huomattavasti alueen yhteyksiä Tapiolaan ja metrolle. Nyt molemmat asuinalueet ovat keinotekoisia pussinperiä keskellä Espoota!

   Poista
  2. minäkin harmittelen samaa eli ei menis enää bussia Kuurinniitystä Kauniaisiin, jota monet käyttävät keskuksenaan (posti, kauppa, koulu, juna-asema,...). Hienoa, että 270 on alkanut kulkea Kuurinniittyyn asti, sama pitäisi tapahtua 154 ja 156.lle, turhaan ne pysähtyvät Tuomarilaan kun voisivat ajaa seuraavalle kääntöpaikalle. Tai toinen ajaisi Kehä 2.n kautta ja toinen Finnoon tien kautta eli tekisivät lenkkiä, nyt peräkanaa parin min välein.
   Kiva olisi saada yhteys Suurpellon kautta Tapiolaan tai Matinkylään - Suurpeltoonhan rakennetaan iso koulukin

   Poista
  3. Kuurinniitystä ollaan siis tekemässä todellinen pussinperä, josta pääsee pois kerran puolessa tunnissa, ja silloinkin vain Espoon Keskuksen suuntaan.
   Lisäksi tosiaankin yhteydet Kauniaisten suuntaan ovat suunnitelmassa todella surkeat (Kuurinmäentiellä vuorojen vähentäminen puolee nykyisestä). Siellä sentään ovat lähes kaikki Kuurinniittyläisten lähipalvelut (kaupat, apteekki, posti jne.), liityntäyhteys junalle/Helsinkiin sekä bussit Viherlaaksoon, Leppävaaraa, Mankkaalle ja Tapiolaan.
   Pitääkö Kuurinniitystä vastaisuudessa körötellä Espoon Keskuksen kautta Matinkylään että pääsee metroon? Tätähän 18 päättäminen Kuurinniittyyn tarkottaisi.

   Poista
  4. Samaa mieltä, että Kuurinniityn liikennettä pitäisi miettiä vähän toisella tavalla, kun ei siellä ole palvelujakaan. Olisi kiva päästä julkisilla kätevästi kauppaan. Jääkö entisen 154 päätepysäkki kauas, vai ajaako se jatkossakin nykyiselle päätepysäkille? Hyvä idea on myös bussi, joka ajaisi kehä2 pitkin. Nyt joutuu aina kiertämään kauhean pitkään, tai vaihtamaan monta kertaa, jos Kuurinniitystä jonnekin haluaa.

   Poista
  5. Totta. Kuurinniitty on palveluton asuinalue keskellä Espoota, ja asiointitarpeet suuntautuvat kaikkiin ilmansuuntiin. Ympärillä on ihan kelvollinen joukkoliikenteen verkosto, mutta tällä suunnitelmalla kuurinniittyläiset jätetään sen verkoston ulkopuolelle.

   Ei voi olla niin, että kunnolliset yhteydet tarjotaan vain Espoon keskukseen, kun lähipalvelut ja lähin julkisen liikenteen solmukohta on Kauniaisissa, mistä on parhaat vaihtoyhteydet Helsinkiin ja muihin Espoon aluekeskuksiin.

   Poista
 19. Låt linje 543 gå samma rutt som den tidigare linje 43. Många bussar går via Kaitansvägen till Alberga, men ingen av dem går just nu via Grankulla. Jag efterlyser en direktlinje Hannusträsk - Grankulla.
  Behöver en direktlinje till Grankulla för barn som går där i skola. De måste byta o trixa för att hinna i tid till skolan till 8.15. Dessutom är det en o annan ungdom som har träningar i Grankulla.

  VastaaPoista
 20. Linja 550 on siis ainoa vaihtoehto linjoista, joka kulkee Otsolahdentien jokeripysäkin kautta. Se on muutoinkin järkevin yhteys Leppävaaraan. Linja 195 pitäisi jatkua ainakin Meilahteen asti, koska sinne ei metro vie. Se toisi jonkun yhteyden myös Tapiolan sisälle länsikorkeasta itäsempään Tapiolaan.

  Sen lisäksi pitäisi olla yhtys myös Oravannahkatorilta ja tähän sopisi oikein hyvin linja 501 Lauttasaaren eteläkärkeen, ajaa sitten vaikka Otaniemen kautta. Jotakin muuta kuin palvelulinja pitäsi liityntään perustuvassa vaihtoehdossa tarjota Oravannahkatorilta myös työssäkäyville sekä muutoinkin metroasemalle. Vaihdollinen yhteys Hanasaareen (ja Lauttasaaren eteläosiin) pitäsi tarjota aikataulussa täsmällisesti pysyvällä lyhyellä linjalla ja yhteyden tulisi kulkea ainakin aluekeskus Tapiolan metroaseman kautta.

  VastaaPoista
 21. Miten käy liitynnät Espoonlahdesta Matinkylään? Niistä ei kerrota mitään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Espoonlahden liityntälinjoista on kerrottu aiemmassa postauksessa: http://hsllansimetronliityntalinjasto.blogspot.fi/2013/10/luonnoksia-linjoista-jotka-luovat.html

   Poista
  2. Olettehan ottaneet huomioon että Otaniemessä T10:n ehdotetulle reitille (Otaniementie välillä Tietotie-Otakaari) tullaan rakentamaan Aallon päärakennus. http://campus2015.aalto.fi/en/finalists/vare/

   Toivottavasti tässä yhteydessä saisi kunnon yhteyden Tapiolasta ja Otaniemestä Jorviin. Tällä vaihtoehdot eivät ole kauhan kaksisia. Eikä etenkään Otaniemessä ihmisillä ole autoja, joilla päästä sinne.

   Poista
 22. Metron tulo siis käytännössä lopettaa joukkoliikenteen Latokaskesta? Odotuksissa on ollut yhteyksien parantuminen, mutta tämähän vaikuttaa katastrofaaliselta. HSL tarjoaa siis yhden puolen tunnin välein maisemakierrokselle lähtevän syöttölinjan M160 Matinkylään? Nykyinen matka-aika varsinkin ruuhkan ulkopuolelle pitenee tämän järjestelyn ansioista tuntuvasti.

  195:n poistaminen puolestaan lopettaa kaikki järjelliset matkavaihtoehdot Latokaskesta Olariin, Tapiolan urheilukeskukseen, Tapiolan keskukseen ja Meilahteen. Miten lapsemme pääsevät jatkossa harrastuksiinsa ja kouluihinsa näihin kohteisiin?

  Eli 195:n lähtöpaikan tulee pysyä Latokaskessa, jotta nykyisiä hyvin toimivia yhteyksiä ei heitetä roskakoriin. Uuden M160:n syöttöliikenteen pitää puolestaan olla tiheää ja mahdollisimman suoraa, jotta joukkoliikenne saadaa aidoksi vaihtoehdoksi omalle autolle. Tämähän lienee kuitenkin HSL:nkin tavoite?

  VastaaPoista
 23. Mitä tapahtuu linjalle 550 Otaniemessä Aalto-yliopiston uuden päärakennuksen katkaistessa Otaniementien läpiajoliikenteen? Korvaavat reitit joko pidentävät kävelymatkaa kampukselle tai vaihtoehtoisesti pidentävät Tapiola-Leppävaara-välillä matkustavien matka-aikaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä suunnitelmassa on lähtökohtana Otaniemen nykytilanne. Suunnitelmaa päivitetään kun tiedetään tarkemmin, miten Otaniemen alue tulee kehittymään.

   Poista
  2. Voisiko HSL olla yhteyksissä Aallon ja Espoon kaupungin kanssa tästä nimenomaisesta asiasta.

   Otaniemen läpi pitäisi saada liikenne kulkemaan jatkossakin. Ainakin joukkoliikenne, jos sitten erinäisistä syistä päädyttäisiin siihen, että henkilöautoliikenne Otaniemen läpi ei enää kulje. Tosin sekin olisi huomattavan epäkäytännöllistä.

   Poista
 24. Mikä ihme teitä päättäjiä vaivaa, kun olette poistamassa linjan 195 Latokaskesta. Ensinnäkin se on ainoa bussi, joka tällähetkellä kulkee Nöykkiöntietä, ja jolla on päässyt Olariin ja Merituulentielle sekä Helsingissä Meilahteen ja Mannerheimintielle. Se on erittäin hyvä linja tällaisena kuin se on nyt.

  VastaaPoista
 25. Ensimmäinen huomio ehdotetuista linjoista on erittäin pitkät liityntälinjat. Kuten aikaisemmatkin kirjoittajat ovat kommentoineet, pitkien linjojen pitkät ajoajat vaikeuttavat aikatauluissa pysymistä ja arvioitujen ohitusaikojen pitävyyttä. Tällöin bussille tähtääminen muuttuu mahdottomaksi. Liityntälinjojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä, jolloin ne oikeasti syöttäisivät nopeasti käyttäjiä metrolle. Vertaa esim. Itä-Helsingin lyhyet syöttölinjat 83, 85, 88 jne.

  Ehdotettu linja T112 on hyvä esimerkki lyhyestä syöttölinjasta, joka parantaa Haukilahden yhteyksiä. Linjan 111 lopettaminen toisaalta heikentää olennaisesti Toppelundin ja erityisesti Westendin pohjoisosan yhteyksiä: alueet jäävät vain pitkän linjan T10 varaan; lisäksi esitetyssä mallissa Westendinkatua ei kulje enää busseja, jolloin mm. runsaan asutuksen Mäenrinteestä tai Westendin puistotieltä matka bussipysäkille pitenee olennaisesti. Asukkaiden ei enää kannata kävellä pidemmällä sijaitsevalle pysäkille odottamaan arvaamatonta syöttölinjaa vaan kävellä suoraan Tapiolan metroasemalle - matkaa tulee ikävä kyllä 1,5-2 km. Kuinka moni vaihtaa oman auton käyttäjäksi?

  Yksi vaihtoehto tilanteen helpottamiseksi ja aikataulujen pitävyyden parantamiseksi olisi linjan T10 lyhentäminen, kuten luonnostekstissä mainittiin: "Vaihtoehtoisesti linja T112 voidaan jatkaa Hyljelahteen ja linja T10 päättää Matinkylän metroasemalle."

  VastaaPoista
 26. Pyytäisin kiinnittämään huomiota 16T pitkään, jopa 60min vuoroväliin. Nykyisen kaltaiset, kohtuuttoman pitkät vuorovälit ja suoran yhteyden puuttuminen Tapiolaan haittaa oleellisesti julkisen liikenteen käyttöä Lillhemtissä.
  Ehdottaisin, että 107T ulottuisi vähintään ruuhka-aikojen ulkopuolella Lillhemtiin asti, jolloin Tapiolaan menevä 107T linja parantaisi Lillhemtin palveluita oleellisesti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Henttaan, Kuurinniityn ja Suurpellon kaltaisille alueille on vaikea järjestää kohtuullisin kustannuksin toimivaa joukkoliikennettä. Tilanne muuttuisi täysin, jos Kuurinniitystä rakennettaisiin joukkoliikennekatu Suurpeltoon. Espoon keskuksen ja Tapiolan väliselle linjalle riittäisi matkustajia vaikka 10 minuutin vuoroväliin!

   Poista
 27. Toivoisin Suurpellolta suoria yhteyksiä aamu- ja ilta-aikaan Otaniemeen (ei Tapiolan kautta). Lisäksi toivoisin suoria yhteyksiä Lentokentälle.

  VastaaPoista
 28. Mitäpä jos linjan T10 lisäksi vetäisi Teekkarikylään linjan 14? Pääsisi Teekkarikylästä ja muualta Otaniemestä suoremmin myös Länsiväylän pohjoispuolelle. Lisäksi muodostuisi vaihdoton yhteys Otaniemeen mm. Espoonlahdesta, josta sellainen on nykyäänkin. Olisi paljon parempi kuin suunniteltu (jopa) kaksi vaihtoa.

  VastaaPoista
 29. Ketä tämä metro hyödyttää? Niitä espoolaisia, jotka ovat Itiksessä töissä? Ja nyt koko Espoo joutuu kärsimään heidän takiaan? Muutan metron takia pois Espoosta. Haluan edelleen matkustaa maan päällä enkä maan alla.

  VastaaPoista
 30. Henttaa tarvitsi todella suoran linjan Tapiolaan, 107 pitäis ehdottomasti tulla Henttaalle asti. Lapsi Tapiolassa koulussa, 16 menee niin harvoin, että matka kestää yli tunnin. Autolla aamuisin alle 10 min. Aika kohtuutonta odotella 40 min bussipysäkillä koulupäivinä, kun joutuu vaihtamaan 109:stä Niittykummussa 16:sta.

  VastaaPoista
 31. 105:n lopettaminen harmittaa...kävely täältä Tontunmäen keskeltä lähimmille metro- tai bussipysäkeille on kilometrin verran riippumatta suuntaako Mankkaanlaaksontielle bussiin, Urheilupuiston tai Niittykummun metrolle. Samantapaista taapertamista taitaa olla edessä Kokinkyläntien varrella asuville.

  VastaaPoista
 32. Haukilahdessa Etelä- ja Itä-osien palvelu huononee 111 lopettaessa. Toki T10 ajaa useammin kuin nykyään. Suunnitelmissa tunnutaan ajateltavan pelkkää liityntäliikennettä. Jotkut haluavat matkustaa myös Espoon sisällä ;) Esimerkiksi Haukilahdesta on nykyäänkin vaikeata päästä minnekään päin Espoota. Linja joka kulkisi Haukilahdesta (myös itä/etelä) Leppävaaraan olisi mainio. Matkalla voisi jäädä jollain metroasemalla jos on menossa Helsinkiin. Ehkä reitti Leppävaaraan voisi mennä muualta kuin kehä 1:stä pitkin niin se saavuttaisi enemmän asukkaita ja haukilahdesta pääsisi yhden bussin avulla moneen paikkaan Espoossa.

  VastaaPoista
 33. Kuurinniitystä moni menee 51.llä Kauniaisten juna-asemalle sekä monet lapset käyvät koulua Kauniaisissa. Nyt näyttää siltä, ettei tämä ole bussilla enää helposti mahdollista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Todellakin! Kauniaisten suuntaan pääsisi ainoastaan Kuurinmäentieltä, ja sieltäkin huomattavasti harvemmin kun nykyisin. Lisäksi tuon linjan lähtöpysäkki on niin kaukana, ettei vaihtojen ajoittaminen Kauniaisissa (juna, Tapiolan suunta) tule onnistumaan.
   Kauniaisista on hyvät julkisen liikenteen yhteydet moneen suuntaan, mutta tämän uudistuksen jälkeen Kuurinnitystä ei pääse niitä enää hyödyntämään. Eikun autokaupoille...

   Poista